صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ده ها طفل افغان براى تداوى به آلمان فرستاده مى شوند

ده ها طفل افغان براى تداوى به آلمان  فرستاده مى شوند

جمعيت هلال احمرافغانى، ٩٩ طفل مصاب به بيمارى سوختگى و شکستگى استخوان را درحالى براى تداوى به آلمان ميفرستد که شش هزار تن ديگر نيز در انتظار تداوى مى باشند.
داکتر ميرويس اکرم معاون و سرپرست جمعيت هلال احمر افغانی، که دیروز در یک  نشست خبرى صحبت مى کرد گفت براساس تفاهمنامه ای که با دهکده صلح آلمان به امضا رسيده؛ در اين دور به تعداد ٩٩ کودک بشمول ٣٢ دختر و ٦٧ پسر پايين تر از ١١ سال، جهت تداوى فردا به آلمان اعزام مى شوند.
به گفتۀ موصوف، پروسه اعزام اطفال مصاب به مرض شکستگى استخوان و اختلالات پس از سوختگی که در افغانستان غير قابل تداوی باشد، به آلمان  دوامدار بوده  و تمام مصارف  آن را کشور آلمان به دوش گرفته است.
وى علاوه کرد که اين اطفال مريض، حدود شش ماه يا بيشتر از آن، در کشور آلمان تحت تداوى قرار مى گيرند و بعداز تکميل مراحل تداوى، به کشوربرمى گردند.
به گزارش پژواک، معاون و سرپرست جمعيت هلال احمر افغانی گفت که اين ٧٧مين گروپ از اطفال افغان هستند که جهت تداوى به آلمان اعزام مى شوند و تا کنون، بيش از چهارهزار طفل تداوى شده و اين کودکان در صورت ضرورت، بار دوم نيز فرستاده می شوند.
داکتر سليم بهره مند رييس خدمات صحی جمعيت هلال احمر افغانی گفت: "خدمات صحى جمعيت هلال احمرافغانى، از طريق برنامه های صحی، شفاخانه، کلينيک های ثابت صحی، و کلينيک های سيار، به اين دليل قابل اهميت است که مردم مناطق ناامن و دورافتاده را تحت پوشش می گيرد."
وى افزود که روند ثبت اطفالى که مصاب به سوراخ قلب اند در حال افزايش است؛ زيرا با معياری شدن وسايل تشخيصيه و ايجاد مراکز ايکو در ولايات مختلف، کودکان مبتلا به سوراخ قلب بيشتر تشخيص می شوند و تا کنون هفت هزار تن تداوى شده اند و به تعداد شش هزار تن ديگر در انتظارهستند.
آسمه که از ولایت لوگر به کابل جهت تداوی آمده است می گوید که دوسال قبل پایش درد می کرد و از آن چرک جاری بود، نخست در شفاخانه لوگر مراجعه کرد و بعدا  به جمعیت هلال احمر کابل امد. موصوف می گوید که ازطريق جمعيت هلال احمرکابل برای یک سال و  دو  ماه به آلمان رفت و حال شش  ماه می شود که پایش درسیخ است وفردا برای ادامه تداوی دوباره به آلمان می رود.