صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهـور از صرافان خواست که اعتصاب کاری خود را پایان دهند

معاون رئیس جمهـور از صرافان خواست که اعتصاب کاری خود را پایان دهند

: سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در دیدار با شماری از اعضای شورای سرتاسری صرافان کشور، از آنها خواست که اعتصاب کاری خود را پایان دهند.
آقای دانش دیروز، شنبه 21 دلو، با شماری از اعضای شورای سرتاسری صرافان کشور دیدار کرد و به آنها توصیه کرد که خواستهای خود را از طریق یک هیئت مشترک با اشتراک مسئولین نهادهای مالی و پولی دوباره بررسی کنند.
صرافان شهر کابل از روز چهارشنبه به این سو در اعتراض به مقرره جدید بانک مرکزی کشور، سرای شهزاده  را بستهاند و خواستارتجدید نظر بانک مرکزی در این مقرره شدهاند.
صرافان کشور به شماری از مادههای مقرره جدید بانک مرکزی از جمله محدود شدن دادن جواز فعالیت به صرافان، امانت گرفتن پول از مردم و قرضه دادن به آنها و گزارش دادن معاملات پولی بیش از 500 هزار افغانی به بانک مرکزی، اعتراض دارند و میگویند که در مورد مقرره جدید 22 پیشنهاد را به بانک مرکزی ارائه کردهاند و تا زمانیکه خواستهای آنها برآورده نشود، به اعتصاب کاری خود پایان نمیدهند.
مسئولین بانک مرکزی گفتهاند که پیشنهادات صرافان را دریافت کردهاند و به شماری از خواستهای آنها رسیدگی شده و شمار دیگر غیرقانونی است. آنها میگویند برای آوردن شفافیت در خدمات پولی، صرافان باید معاملات مالی بیشتر از 500 هزار افغانی را به این بانک گزارش دهند تا منابع آن روشن شود، اما صرافان این کار را نمیکنند. همچنین آنها گفتهاند امانت گرفتن پول از مردم و قرضه دادن به آنها کار بانک‌‎ها است نه صرافیها، کار صرافیها تبادله و حواله پول است.
معاون رئیس جمهور هم بر اهمیت شفافیت در خدمات پولی کشور تاکید کرده و گفته که افغانستان عضویت اکثر نهادهای فعال در زمینه جرایم و شفافیت مالی را دارد و باید تعهدات خود را در این زمینه عملی کند.
او گفته که عمل کردن حکومت به شماری از تعهدات در زمینه شفافیت خدمات پولی و مبارزه با جرایم مالی باعث شده که افغانستان از ساحه خاکستری خارج شود و به حالت عادی انتقال یابد. او افزود که این امر یک پیشرفت قابل توجه است.
اعضای شورای سرتاسری صرافان در این دیدار مشکلات موجود در فرایند مالی کشور را توضیح دادند و پیشنهادات خود را به معاون رئیس جمهور ارائه کردند. آنها از حکومت خواستند که با توجه به شرایط موجود اقتصادی، در زمینه حل مشکلات صرافان کشور همکاری کند.
معاون رئیس جمهور به اعضای شورای سرتاسری صرافان کشور وعده کرده است که خواستها و پیشنهادات آنها را با رئیس بانک مرکزی در میان میگذارد و این مسأله را پی گیری می کند.