صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امنیت ملی 8 عضو داعش را از کابل بازداشت کرد

امنیت ملی 8 عضو داعش را از کابل بازداشت کرد

ریاست عمومی امنیت ملی اعلام کرده که در عملیاتهای جداگانه نیروهای قطعه خاص این ریاست، 8 عضو گروه داعش از شهر کابل بازداشت شدهاند.
بر اساس خبرنامهای که ریاست عمومی امنیت ملی دیروز، شنبه 21 دلو، منتشر کرده است، این افراد مسئول جلب و جذب جوانان به گروه داعش و سازمان دهی حملات تروریستی بودند.
امنیت ملی در خبرنامهاش نوشته که بازداشت شدگان انجینیر جاوید، عزیزالله، صدیق الله، قدرت الله، داکتر اکرم الله، محب الله و ولی احمد نام دارند و اعتراف کردهاند که مدتها قبل به گروه داعش پیوستهاند.
در خبرنامه آمده است که: « اين گروه همچنان درگردآوری و فراهم ساختن زمینه جمع آوری پول به نام اعمار مساجد و مدارس برا ی گروه تروریستی داعش نقش داشتند و در ضمن گروه متذکره نقش برجستهای در انتقال افراد آن گروه به ولایت ننگرهار، جابجا نمودن ماین، ترور افراد، انتقال مواد انفجاریه به اهداف مورد نظر با گروه داعش داشته اند.»
امنیت ملی در این اواخر چندین مخفیگاه گروه داعش را از شهر کابل کشف و اعضای آن را دستگیر کرده است. نیروهای امنیت ملی چندی قبل یک مرکز ساخت ماین و واسکت انتحاری گروه داعش را در ناحیه پنجم شهر کابل کشف  و تخریب کرد.
گروه داعش در هفتههای اخیر مسئولیت چندین حمله خونین را در کابل به عهده گرفته است. در آخرین مورد این گروه بر فرقه 111 در کابل حمله کردند. در پی این حمله رئیس جمهور دستور تحقیق در این مورد را صادر کرد و بعد از اینکه هیئت تحقیق گزارش خود را به رئیس جمهور ارائه کرد، رئیس جمهور 7 مقام ارشد وزارت دفاع را به شمول دو جنرال، برکنار کرد.
همچنین نیروهای آمریکایی و نیروهای هوایی کشور حملات خود را برای نابودی پایگاهها و مخفیگاههای گروه داعش و گروه طالبان افزایش دادهاند و تلفات سنگینی به این گروهها وارد کرده و چندین مرکز آنها را تخریب و تجهیزات آن را از بین برده است.