صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اتحادیه اروپا مرحله جدید همکاری با افغانستان را آغاز کرد

 اتحادیه اروپا مرحله جدید همکاری  با افغانستان را آغاز کرد

نخستین اجلاس کمیته مشترک میان افغانستان و اتحادیۀ اروپا در مورد تطبیق موافقتنامۀ همکاری غرض مشارکت و انکشاف در بروکسل برگزار شد و قرار است همکاریهای جدید این اتحادیه آغاز شود.
وزارت مالیه میگوید که اتحادیه اروپا در نشستی که روز پنجشنبه 19 دلو برگزار شده بود، حمایت قوی خویش را برای دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر، ترویج حکومتداری خوب و نیاز به مبارزه با فساد بهطور مؤثر، تجدید کرد.
در خبرنامهای که وزارت مالیه به رسانهها فرستاده، آمده که این اتحادیه بر اهمیت انتخابات شفاف و به موقع در کشور نیز تأکید کرده است.
در این نشست همچنین تقویت همکاری در امور مهاجرت از طریق چارچوب موجود مانند راه مشترک پیشرو محراق توجه دو طرف قرار گرفت و هر دو جانب به مسائل بشر دوستانه مرتبط به ارائه مؤثر خدمات به مردم نیازمند اشاره کردند.
کمیتۀ مشترک دو گروه خاص کاری را (گروه کاری خاص حقوق بشر، حکومتداری خوب و مهاجرت و گروه کاری خاص اقتصادی و انکشاف اجتماعی) را به منظور تقویت کار به روی موضوعات خاص ایجاد کرده است.
وزارت مالیه کشور میگوید که اولین کمیتۀ مشترک افغانستان و اتحادیۀ اروپا را قادر ساخت تا پیشرفت در تطبیق اجندای اصلاحی افغانستان را که در کنفرانس بروکسل برای افغانستان در اکتوبر سال ۲۰۱۶ روی آن توافق شده بود، بالخصوص چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان (ANPDF )  و خود کفایی از طریق چارچوب حسابدهی متقابل(SMAF )  مورد بحث قرار دهد.
به نقل از خبرنامه، قبل از کمیته مشترک، یک جلسه دوجانبه میان اکلیل حکیمی، وزیر مالیه و فدریکا موگرینی، نمایندۀ عالی اتحادیه اروپا برای امور خارجی و پالیسی امنیتی و معاون رئیس کمیسیون اروپا صورت گرفت که در آن مسائل صلح و امنیت مورد بحث قرار گرفت.
همچنان وزیر مالیه با نیوین ممیکا، کمیشنر اتحادیۀ اروپا برای همکاری و انکشاف بین المللی ملاقات کرد که در آن کمک های اتحادیۀ اروپا به خاطر انکشاف پایدار در افغانستان، اهمیت آجندای اصلاحاتی افغانستان و حمایت اتحادیه اروپا به نفع مردم کشور مورد بحث قرار گرفت. وزارت مالیه میگوید که نشست بعدی کمیتۀ مشترک به خاطر تعقیب همکاری های دو جانبه در سال ۲۰۱۹ میلادی در کابل برگزار میشود.