صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مردم محل در خوست: نیروهای امنیتی هفت غیرنظامی را کشتند

مردم محل در خوست: نیروهای امنیتی هفت غیرنظامی را کشتند

شماری از ساکنان ولسوالی علیشیر ولایت خوست در نزدیکی مرز با پاکستان مدعی شدند که نیروهای دولتی موسوم به "کمپین" هفت غیرنظامی را در این ولسوالی کشتند.
نیروهای کمپین در خوست سربازان محلی هستند که از سوی نظامیان آمریکایی تجهیز، آموزش و تمویل میشوند.
به گزارش بی بی سی، عدهای از اهالی محل با با برپایی تجمعی اعتراضی مدعی شدهاند که این نیروها چهارشنبه شب در حمله به یک قریه هفت غیرنظامی را به شمول پنج برادر کشتند.
نزدیکان کشتهشدگان روز پنجشنبه با حمل اجساد به مرکز خوست، از دولت خواستند تا در این مورد تحقیق و عاملان را مجازات کند.
یکی از این معترضان گفت: "نجیبالله شانزده سال درس خوانده و از دانشگاه شیح زاهد فارغ شده بود. برادرش دانشکده انجنیری دانشگاه کابل را به پایان رسانده بود، برادر سومی در دانشگاهی در خوست درس میخواند. امام مسجد نیز شهید شده. از یک خانه پنج نفر کشته شدهاند. از خانه دیگر، سرپرست آن شهید شده است. چرا؟ اگر برایش زمینه کار را فراهم نمیتوانند چرا با بیرحمی در خانه شهید میسازند؟ چرا؟"
فرماندهی نیروهای کمپین در این مورد چیزی نگفته است اما حکم خان حبیبی، والی خوست میگوید این موضوع را با جدیت دنبال میکند. آقای حبیبی گفت که هیاتی را برای تحقیق به محل فرستاده است.
گروه طالبان نیز گفته در ولسوالی علیشیر هفت غیرنظامی کشته شدند و کشته شدگان هیچ ارتباطی با این گروه نداشتهاند.
دولت افغانستان و همکاران بینالمللیاش همواره گفتهاند که تلفات غیرنظامیان مساله جدی است و به آن رسیدگی میکنند.