صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۶ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون تدارکات ملی ۸ قرارداد به ارزش 232 میلیون افغانی را منظور کرد

کمیسیون تدارکات ملی ۸ قرارداد به ارزش 232 میلیون افغانی را منظور کرد

کمیسیون تدارکات ملی اعلام کرده این کمیسیون در جلسه یکصد و سی چهارم خود که به ریاست رییسجمهور غنی برگزار شده بود، 8 قرارداد را به ارزش مجموعی 232 میلیون افغانی منظور کرده است.
کمیسیون تدارکات ملی دیروز دوشنبه 25 جدی،  با فرستادن خبرنامهای به رسانهها گفته که قراردادهای منظور شده شامل «اعطای قرارداد تهیه و تدارک تجهیزات ریزرفی سب استیشنهای شرکت برق افغانستان، قرارداد تهیه و تدارک 772 قلم پرزههای مورد ضرورت ریاست حفظ و نگهداری سالنگها، قرارداد پروژه تخریبات و بازسازی سقف هنگر فابریکه قطعات پیش ساخت وزارت شهرسازی و مسکن، دو قرارداد تهیه و تدارک مواد اعاشهای مورد ضرورت تأسیسات صحی بابت سال مالی ۱۳۹۷ وزارت صحت عامه، تعدیل قرارداد برای کار اضافی پروژه عرضهی خدمات انترنت (Main link ) جهت سیستم اتوماتسازی گمرکها برای ۲۶ سایت گمرکات، تعدیل قرارداد برای کار اضافی پروژه عرضهی خدمات انترنت (Back Up Link ) جهت سیستم اتوماتسازی گمرکها برای ۱۹ سایت گمرکات و همچنان تعدیل قرارداد پروژه اعمار شفاخانه ۵۰ بستر ولسوالی زرمت ولایت پکتیا میباشند.»
در خبرنامه آمده است، اعضای کمیسیون تدارکات ملی حین بحث در مورد سالنگها دستور داده تا ریاست حفظ و مراقبت سالنگها به صورت کل از جانب جامعه مدنی و معاونیت نظارت و بررسی دفتر ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گیرد.
کمیسیون تدارکات ملی تمدید زمانی قرارداد خدمات مشورتی پروژه دیزاین تفصیلی تولید بند برق و آبیاری بخش آباد ولایت فراه را نیز مورد تایید قرارداده است. در این جلسه اما قرارداد پیشنهادی بند المار ولایت فاریاب برای بررسی بیشتر به یک هیأت سپرده شده است.
از زمان آغاز کار حکومت وحدت ملی به این طرف جلسات کمیسیون تدارکات ملی از سوی رییس جمهور غنی رهبری میشود. هدف از این کار آقای غنی آوردن اصلاحات و ایجاد شفافیت بیشتر در قراردادها گفته شده است. جلسه یکصد و سی و چهارم کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور و با اشتراک، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، رئیس اجراییه، سایر اعضای کمیسیون، مسؤولان اداره تدارکات ملی و وزارت ها و ادارات ذیربط در حضور ناظرین ملی و بین المللی برگزار گردیده است.