صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رییس‌جمهور: نقش علما، مساجد و منابر در توسعه سواد بی نهایت مهم و سازنده است

معاون رییس‌جمهور: نقش علما، مساجد و منابر در توسعه سواد بی نهایت مهم و سازنده است

سرور دانش معاون دوم رییسجمهور دیروز سه شنبه 14 قوس، در نشست فوقالعاده کمیتهی ملی سواد آموزی که با حضور شمار زیادی از علما و فرهنگیان در کابل برگزار شده بود، نقش علما، مساجد و منابر را در توسعه سواد و ریشهکن ساختن بیسوادی بااهمیت خواند.
معاون رییسجمهوری گفت: مسجد، منبر، نهادهای فرهنگی و رسانهها» در توسعه سواد و ریشه کن کردن بیسوادی  نقش بی نهایت مهم و سازنده دارند. آقای دانش از شورای سراسری علما و وزارت ارشاد، حج و اوقاف خواست تا به همه «ائمه مساجد و خطبای نماز جمعه» هدایت دهند که به اهمیت سواد و فرا گرفتن دانش بین اقشار مختلف، بهویژه افراد بیسواد توجه جدی کنند.
معاون رییس جمهور با اشاره به اهمیت «خواندن و نوشتن» به عنوان ابزار تعلیم که به گفتهی وی هم در آموزههای دینی و هم در تجارب تاریخی کشور مورد توجه قرار داشته گفت: «آنچه سبب رشد و توسعه تمدنهای بشری میگردد خواندن و نوشتن است.»
معاون دوم رییس جمهور فراهم کردن زمینهها بر ای توسعه سواد را از مکلفیتهای حکومت دانسته افزود که در این عرصه باید تلاش جدی صورت بگیرد. وی گفت که با در نظرداشت مشکلات و کمبود امکانات، طرح بسیج ملی برای محو بیسوادی تطبیق شده نمیتواند؛ مگر اینکه علما، جامعه فرهنگی، تاجران ملی، سکتور خصوصی کشور و رسانهها نیز در این راستا با حکومت همکار باشند.
عبدالحکیم منیب، معین وزارت حج و اوقاف گفت که علما و روحانیون کشور مورد احترام مردم قرار دارند و باید از این جایگاه معنوی و اجتماعی خود در راستای آموزش شهروندان کشور استفاده موثر کنند.
از سوی هم شفیق صمیم سرپرست وزارت معارف که در این نشست صحبت میکرد وعده سپرد که وزارت معارف تلاش میکند، زمینه آموزش را برای تمام شهروندان کشور فراهم کند. او تأکید کرد، وزارت معارف تصمیم دارد که تعهدات خود را در راستای آموزش همگانی و محو بیسوادی در کشور با امکانات دولتی و کمک سکتور خصوصی به انجام برساند. گفتی است که این نشست به هدف کسب حمایت و همکاری علما، فرهنگیان و دیگر اقشار جامعه از طرح بسیج ملی برای از بین بردن بیسوادی و توسعه سواد در کشور، برگزار شده بود.