صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۶ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بنیاد آسیا: میزان خوش‌بینی شهروندان افغانستان به آینده افزایش یافته است

بنیاد آسیا: میزان خوش‌بینی شهروندان افغانستان به آینده افزایش یافته است

افغانستانما: بنیاد آسیا با نشر گزارش سالانهی خود از وضعیت افغانستان گفته که میزان خوشبینی مردم نسبت به آیندهی کشور، پس از سه سال سیر نزولی، امسال افزایش یافته است.
این نهاد، دیروز سه شنبه، 23 میزان، در یک کنفرانس خبری در کابل، گزارش سالانه خود را نشر کرد و گفت که امسال 32.8 درصد افغانها نسبت به آینده کشور خوشبین هستند و باور دارند که کشور در به مسیر درست حرکت میکند.
ارگ ریاست جمهوری با انتشار اعلامیه مطبوعاتی از نشر این گزارش استقبال کرده و گفته روی پیشنهادها و نکاتی که در این گزارش تذکر داده شده، با "دقت تمام" غور میکند.
در این نظرسنجی که در 34 ولایت افغانستان انجام شده، با حدود 10012 شهروند کشور که سن شان بالاتر از 18 سال است، مصاحبه صورت گرفته است. 50.1 فیصد مردان و 49.9 فیصد پاسخ دهندگان را زنان تشکیل میدهند.
51 درصد به بازسازی، 26.7 درصد به بهبود در حکومت داری، 14.9 درصد از بهبود وضعیت حقوق زنان و 11.6 درصد از بهبود در اقتصاد کشور اظهار خوشبینی کردهاند.
اما 61.2 درصد دیگر از پاسخ دهندگان گفتهاند که کشور به سمت نادرست در حرکت است که این رقم در سال 2016 میلادی 65.9 درصد بود.
این گزارش نشان میدهد که اعتماد به نهادهای دولتی پس از یک کاهش تاریخی در سال 2016، امسال بیشتر شده است؛ اما بعضیها به توانایی رهبران برای بهبود وضعیت زندگی مردم در کشور، شک دارند.
بر اساس گزارش بنیاد آسیا، 56.2 درصد از شهروندان کشور به این باورند که حکومت وحدت ملی خوب کار میکند. این رقم نشان دهندهی 7.1 درصد افزایش، نظر به یافتههای سال 2016 میباشد.
این نظرسنجی همچنان نشان میدهد که شهروندان به رهبران مذهبی 67.3 درصد، به رسانهها 65.7 درصد و به شوراها یا جرگههای محلی 65.7 درصد اعتماد دارند.
ویندی باررون، معاون بنیاد آسیا در افغانستان در این باره گفته است: «افغانها مشتاق یک آینده بهتر هستند و یافتههای امسال با وجود محیط پرچالش امنیتی و نبود اشتغال، افزایش میزان خوشبینی را نشان میدهد. مهم تر از آن، این سروی دریافته است که افغانها توسعه تعلیم و تربیه، توسعه زراعتی، و امنیت خوب را به عنوان اولویتهای ضروری نگریسته و از ساخت و ساز سرکها و پلها اغلبا به عنوان کارهای یاد کرده که در سطح محلی وضعیت خوب دارد.»
او گفته اعتماد به نهادهای دولتی پس از یک کاهش تاریخی در سال 2016، اندکی بیشتر شده و اعتماد رو به افزایش نسبت به نیروهای ملی امنیتی افغان، در سال 2017 ثابت باقی مانده است.
اما در کنار این، گزارش بنیاد آسیا نشان میگوید نگرانیها نسبت به امنیت و اقتصاد روی نگرشها نسبت به آیندهی کشور تاثیر گذاشته و یک رقم بزرگ پاسخ دهندهها گفتهاند در صورتی که فرصت مهیا شود، افغانستان را ترک خواهند کرد. 38.8 درصد گفتهاند که در صورت فراهم شدن زمینه، کشور را ترک خواهند کرد. ناامنی و افزایش حملههای انتحاری در شهرها و بیکاری، از علتهای عمدهی افزایش این رقم است.
گزارش بنیاد آسیا بر اساس گفتوگو با تمامی گروههای قومی ساکن درکشور تهیه شده است. بر اساس این گزارش، 40.6 درصد پشتونها، 29.3 درصد تاجیکها، 26.2 درصد هزارهها و 25.8 درصد ازبیکها نسبت به آیندهی کشور خوشبین اند.
گفتنی است که این گزارش در سراسر کشور با درنظرداشت قومیت روی موضوعات امنیت، اقتصاد، حکومتداری، انتخابات، رسانهها، مسایل زنان و ... تهیه شده است.
بنیاد آسیا یک سازمان انکشاف بینالمللی است که کارش را در افغانستان برای اولین بار در سال 1954 آغاز کرد و دفتر کابل را دوباره در سال 2002 بازگشایی کرد.