صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۶ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون دوم رئیس جمهور برای اشتراک در نشست ریکا به ترکمنستان رفت

معاون دوم رئیس جمهور برای اشتراک در نشست ریکا به ترکمنستان رفت

افغانستانما: سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری بعد از ظهر دیروز سهشنبه، 23 عقرب، برای اشتراک در هفتمین نشست همکاریهای منطقهای موسوم به« ریکا» به ترکمنستان رفت.
این کنفرانس دیروز در "عشق آباد" پایتخت ترکمنستان آغاز شد و امروز معاون دوم رئیس جمهور به نمایندگی از دولت افغانستان در این کنفرانس سخنرانی و در حاشیه این نشست با شماری از مقامات کشورهای دیگر و مسئولین سازمانهای بینالمللی، دیدار خواهد کرد.
هفتمین نشست ریکا با حضور مقامات 44 کشور منطقه و جهان و نمایندههای 38 سازمان بینالمللی آغاز شده است.
در این نشست روی همکاریهای تجارتی و اقتصادی در منطقه بحث میشود و همچنین روند اجرایی تعهدات در ششمین کنفرانس ریکا، بررسی میشود. ششمین کنفرانس در ماه سپتامبر سال 2015 میلادی در کابل برگزار شده بود.
همچنین در این نشست موافقتنامه "خط لاجورد" بین افغانستان، ترکمنستان، ترکیه، گرجستان و آذربایجان امضا خواهد شد. بر اساس این موافقتنامه، کشورهای امضا کننده، در زمینه ترانسپورت و ترانزیت باهم همکاری خواهند کرد.
در نخستین روز این کنفرانس یک نشست مهم در مورد تجارت منطقهای و نشست دیگری که از آن به عنوان رخداد مهم و تازه در تاریخ ریکا نام برده میشود، با موضوع توانمند سازی زنان در عرصه تجارت برگزار شد. رولا غنی بانوی اول کشور در روز اول اجلاس در نشست توانمندی زنان در عرصه تجارت، سخنرانی کرد.
رولا غنی کنفرانس ریکا را چارچوب موثر برای شکل گیری همکاری و همگرایی منطقه خواند و به صورت خاص گفت که نقش زنان افغان در عرصه تجارت برجستهتر شده است. او گفت کار دوشادوش مردان و زنان باعث تقویت اساس خانواده و در نهایت جامعه و منطقه خواهد شد. کنفرانس گفتوگوهای منطقهای راجع به افغانستان (ریکا) نخستین بار در سال ۲۰۰۵ برگزار شد و قرار است هر دو سال، یکبار برگزار شود. از آن زمان تاکنون این کنفرانس در شهرهای اسلام آباد، دهلی، استانبول، دوشنبه و دو بار هم در کابل برگزار شده است.