صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سرپرست وزارت معارف برکنار شد

سرپرست وزارت معارف برکنار شد

افغانستانما: اسدالله حنیف بلخی سرپرست وزارت معارف در حکمی از سوی ریاست جمهوری از وظیفهاش برکنار شد.  در این حکم، محمدابراهیم شنواری که قبلا معین تعلیمات عمومی وزارت معارف بود، به عنوان سرپرست این وزارت معرفی شده است.
در حکم ریاست جمهوری که دیروز سه شنبه، 23 عقرب، به رسانهها نشر شد، آمده است که معین تعلیمات عمومی وزارت معارف به حیث وارسی کننده این وزارت تعیین شده است.  در این حکم آمده است: «معین تعلیمات عمومی وزارت معارف به حیث وارسیکننده آن وزارت برعلاوه وظیفه فعلیشان، الی تعیین و معرفی کاندید وزیر جدید به ولسی جرگه شورای ملی، وارسی از امور وزارت معارف به محمدابراهیم شینواری، معین تعلیمات عمومی آن وزارت، سپرده میشود.»
اسدالله بلخی سال گذشته از سوی مجلس نمایندگان رد صلاحیت شد و تاکنون به عنوان سرپرست وزارت معارف ایفای وظیفه می کرد.  وزارت معارف کشور دارای تشیکیلات گسترده است. این وزارت بیشترین کارمندان ملکی را دارا است و پس از نهادهای نظامی کشور، بیشترین بودجه به آن اختصاص داده میشود.
نهاد میک در این اواخر گزارشی از فساد گسترده در این وزارت به نشر رساند و گفت که گستردگی تشکیلات این وزارت باعث افزایش فساد اداری شده است.