صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۶ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور: کد جزا یک تحول بزرگ در عرصه قانون‌گذاری است

معاون رئیس جمهور: کد جزا یک تحول بزرگ در عرصه قانون‌گذاری است

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در مراسم رونمایی مجموعه «کد جزا» گفت که کد جزا یک تحول بزرگ در عرصه قانونگذاری در کشور است و یکی از دستآوردهای مهم حکومت بهشمار میرود.  در مراسمی که به مناسبت معرفی کد جدید جزا، دیروز شنبه 20 عقرب، در کابل برگزار شده بود، معاون رئیس جمهور کد جزا را یک تحول بزرگ از نگاه شکلی و ساختاری در سیستم قانون گذاری کشور خواند.
آقای دانش در سخنرانی خود گفت که قانون گذاری یک رکن مهم دولتداری است و حاکمیت قانون زمانی بوجود میآید که توجه همه متمرکز به محور قانون باشد.
معاون رئیس جمهور همچنین در مورد تاریخ قانون گذاری در کشور توضیح داد و گفت که در اواخر دوره ظاهر شاه، یک گروه قانون گذار از کشور مصر به افغانستان دعوت شد و متن قانون جزا و قانون مدنی کشور را به زبان عربی تهیه کردند و سپس به فارسی ترجمه شد.
از قوانین جزا و مدنیای که در زمان ظاهر شاه ترتیب شده بود، بیش از 40 سال میگذرد و هنوز هم مورد استفاده است. این نخستین بار است که مجموعه کد جزایی کشور با بازنگری گروه اصلاح قوانین از سوی نهادهای عدلی و قضایی، در دو کتاب به نشر میرسد. معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که پیش از این مشکلات متعددی در قوانین وجود داشت.
آقای دانش مشکلات قانون جزا و دیگر قوانین کشور را «پراکندگی موضوعی، تعدیلهای مکرر، موجودیت تناقضات، تضادها و تعارضات به دلیل تعدیلهای مکرر و شامل نبودن تمام موارد جزایی در قانون جزا» عنوان کرد.
او افزود: «اول، پراکندگی در قانونگذاری از نگاه موضوع است؛ گاهی برای یک موضوع و یا مسائل مربوط به جزا، قوانین متعدد و اگر بگویم ده ها قانون داشتهایم-چه به صورت مستقل که یک قانون به نام قانون جزا بوده؛ ولی در هر قانون دیگر، احکام جزایی [نیز] پیش بینی شده است. این یک نوع ناهماهنگی و پراکندگی را نشان میدهد. دوم، در مساله تعدیل؛ عین همین مشکل را داریم. بعضی از قوانین، در طول بیست-سی سال اخیر، نزدیک به 40 تا 50 بار تعدیل شدهاند.»
بهگفته آقای دانش، زمانی که یک قانون تعدیل میشود به صورت متن جداگانه تصویب میشود و در جریده رسمی به نشر میرسد؛ اما این تغییرات در متن اصلی قانون به وجود نمیآید و این خود باعث پراکندگی در قوانین میشود. او افزود: «وقتی تعدیلات زیاد داریم، حتا برخی تناقضات و تضادها و تعارضات در بین قوانین متعدد به وجود میآید.»
همچنان آقای دانش افزود که قانون جزای کشور، شامل تمام قوانین جزایی نبود؛ اما در کد جزا، 50 درصد قوانین جزایی اضافه شده و اکثر مشکلاتی که در گذشته موجود بود، برطرف شده است.
با معرفی کد جزا 33 قانون دیگر لغو شد
معاون دوم ریاست جمهوری با معرفی مجموعه کد جزایی گفت که 33 قانون دیگر با کد جزایی لغو میشوند. در کد جزایی 33 قانون بازنگری شده است؛ اما قانون محو خشونت علیه زنان همچنان به عنوان قانون مستقل باقی مانده است. بهگفته آقای دانش، قانون محو خشونت علیه زنان پس از رفع مشکلات، تصویب و توشیح، شامل کد جزایی خواهد شد.
در همین حال، مسئولان وزارت عدلیه میگویند که در 33 قانون که در کد جزا بازنگری شده، تغییرات و اصلاحات ضروری برای اصلاح این قوانین آمده است.
عبدالبصیر انور وزیر عدلیه در مراسم معرفی کد جزا گفت که گروه اصلاح قوانین، با اساس قراردادن قانون جزای 1355 و وارد نمودن تغییرات، اصلاحات ضروری و رعایت نکات یادآوری شده، و پس از چهارونیم سال کار منظم و دقیق  متن اولیه کد جزا را تکمیل کرد.
آقای انور در مورد ترتیب و بازنگری کد جزا معلومات ارایه کرد و گفت که قوانین جزایی نه تنها که جمع آوری شده است، بلکه در چهارونیم سال گذشته، مورد بازنگری قرار گرفته و متن قانونها از لحاظ ادبی نیز یکسان شده است.
مجموعه کد جزای کشور شامل 33 قانون و دارای 914 ماده است. این مجموعه در دو جلد به نشر رسیده است. جلد اول آن به جزای عمومی اختصاص دارد و داری 4 فصل است. جلد دوم آن شامل قوانین مربوط به جزای اختصاصی و دارای 12 فصل است.
محمد اشرف رسولی، مشاور ارشد وزارت عدلیه نیز در مراسم دیروز گفت که آنها به هدف یکسان سازی قوانین، کد جرا را بازنگری کردند. به گفته او، در اکثر قوانین تناسب وجود نداشت و زبان نوشتاری نیز یکسان نبود.  او افزود که در کد جزا برخی جرایم جدید مثل جرایم سایبری و فساد اداری نیز اضافه شده است.
سردار داهی