صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۶ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان شامل منطقه سبز آزادی بیان شد

افغانستان شامل منطقه سبز آزادی بیان شد

افغانستانما: اتحادیه ملی خبرنگاران اعلام کرده که بر اساس رده بندی یونسکو، افغانستان از منطقه سرخ آزادی بیان خارج و شامل منطقه سبز شد. بر اساس اعلامیه مطبوعاتی این نهاد که دیروز شنبه، 20 عقرب، به رسانهها فرستاده شد، این تصمیم در جریان کنفرانس سران یونسکو در پاریس اتخاذ شده است.
در اعلامیه مطبوعاتی اتحادیه ملی خبرنگاران کشور آمده که این تصمیم پس از تلاشهای گسترده حکومت برای تامین مصؤنیت خبرنگاران و رسانهها و پیگیری قضایای خشونت علیه خبرنگاران، گرفته شده است.
در این اعلامیه از قول فاضل سانچارکی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ نقل شده که پس از تشکیل کمیته مشترک رسانهها و حکومت به ریاست معاون دوم رئیس جمهور، یونسکو فهرستی را به این کمیته فرستاد که شامل قتل 35 خبرنگار افغان و خارجی میشد و خواستار بررسی و پیگیری آن از سوی این کمیته شد.
آقای سانچارکی افزوده که پس از ارائه گزارش بررسی و پیگیری این قضایا و سایر فعالیتهای کمیته مشترک به یونسکو، این سازمان تصمیم گرفت که افغانستان را شامل منطقه سبز آزادی بیان بسازد.
بر اساس رده بندی یونسکو، رنگ سیاه نماد بدترین وضعیت آزادی بیان و رنگهای سرخ، سبز، زرد و سفید به ترتیب نشانهی وضعیت بهتر آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران و رسانهها است.
در جریان بیش از یک و نیم دهه اخیر، دهها خبرنگار در افغانستان به قتل رسیده و همواره خبرنگاران با تهدید و خشونت مواجه شدهاند. بر اساس آمار نهادهای حامی رسانهها، پس از مخالفان دولت، مقامات دولت، نمایندگان مجلس و افراد وابسته به آنها بیشترین خشونت را علیه خبرنگاران مرتکب شدهاند.
حکومت افغانستان در سالهای اخیر، پس از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات، کمیته مشترک حکومت و رسانهها را برای پیگیری قضایای خشونت علیه خبرنگاران ایجاد کرد.
بر اساس گزارش دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری، در آخرین جلسه این کمیته نماینده وزارت امور داخله گفته است که  از مجموع 172 قضیه خشونت علیه خبرنگاران، 41 قضیه آن بررسی و به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده، نهادهای مرتبط به خشونت در 69 قضیه دیگر نیز مشخص شده و از آنها خواسته شده که در قسمت تحقیق و پیگیری این قضایا همکاری کنند، همچنین 38 قضیه به دلیل اطلاعات نادرست، مصالحه خبرنگاران و نداشتن اسناد در مورد ادعا از سوی خبرنگاران، از روند بررسی خارج شده است. نماینده وزارت داخله همچنین در این جلسه گزارش داده که بررسی و تحقیق در مورد 22 قضیه دیگر جریان دارد.
نهادهای حامی رسانهها و خبرنگاران در کشور، همواره از افزایش خشونتها علیه خبرنگاران ابراز نگرانی کردهاند. اما مقامات حکومت تاکید کردهاند که آنها متعهد به تامین امنیت و مصؤنیت خبرنگاران و رسانهها هستند و از آزادی بیان و فعالیت رسانهها حمایت میکنند.