صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۶ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کرزی: برای تأمین صلح و وفاق ملی لویه جرگه برگزارشود

کرزی: برای تأمین صلح و وفاق ملی لویه جرگه برگزارشود

افغانستان ما: حامدکرزی رییس جمهور پیشین کشور روز پنجشنبه هفته گذشته (20 میزان) در یک نشست خبری گفت که برای بررسی وضعیت کنونی کشور، وحدت میان شهروندان، نجات کشور از تقابل قدرتهای جهان و رسیدن به صلح و وفاق ملی باید لویه جرگه عنعنوی برگزار گردد. آقای کرزی در این نشست خبری گفت، در این جرگه به شمول طالبان باید تمامی اقشار مردم افغانستان اشتراک کنند و برای بیرون رفت از مشکلات کنونی و دریافت راه حلها برای این مشکلات بحث و گفتوگو صورت گیرد.
رییس جمهوری پیشین گفت که او این خواست را با سران حکومت وحدت ملی نیز مطرح کرده است و از سوی دیگر نامهیی را به طالبان فرستاده تا به روند صلح بپیوندند. به باور آقای کرزی برای رسیدن به صلح و امنیت در کشور ضرورت است تا لویه جرگه عنعنوی برگزار گردد.
وی در این باره گفت: «من این صلاحیت را ندارم که لوی جرگه را بخواهم، ولی به حیث یک شهروند افغانستان پیشنهاد کرده می توانم و از تجربهای که من به حیث رییس جمهور در چهارده سال داشتم این را به خیر دولت امروز افغانستان می دانم که برای ایجاد اجماع ملی در قضایای بسیار مهم و سرنوشت ساز که ما با آن مواجه هستیم از ملت افغانستان طلب مشوره شود و به همین ترتیب از طالبان خواستیم که بیایند و همکار شوند و در این جرگه اشتراک کنند».
تنها اعمال طالبان تروریستی است
رییسجمهور پیشین کشور در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران که آیا او طالبان را اکنون یک گروه تروریستی میداند یا نه؟  گفت که گروه طالبان نیز از خود افغانستان است و تروریست نیستند؛ اما تنها اعمال آنان تروریستی است.
وی گفت: «به گفته آمریکاییها طالبان امروز زیادتر از ۴۰ درصد تا ۵۰ درصد خاک افغانستان را در دست دارند، داعش گروه تروریستی است، القاعده نیز گروه تروریستی است. بدون شک؛ اما طالبان اعمال خشونت آمیز و تروریستی است و نباید این کار را بکنند. عملی که باعث کشتار فرزند و جوان و طفل افغانستان در شهرها و در اطراف میشود و او بدست طالبان اگر شود، او تروریستی است، ولی خود طالبان را ما جز مردم افغانستان میدانیم و همراه شان به مذاکره مینشینیم. اعمال شان را تقبیح میکنیم و اعمال شان که باعث قتل مردم افغانستان میشود تروریستی میگوییم».
آقای کرزی در بخش دیگری از صحبتهایش گفت راهبرد تازهی آمریکا برای افغانستان تنشهای منطقهیی را افزایش میدهد و رویارویی مسکو و متحدانش با واشنگتن «افغانستان را ویران خواهد کرد.»
حتا آقای کرزی عملکرد نیروهای آمریکایی در کشور را نیز تروریستی عنوان کرد؛ اما کرزی تأکید کرد که او با حضور آمریکا در افغانستان هیچ مخالفت و مشکلی ندارد؛ اما انتقاد او به خاطری است که این حضور باید به نفع و خیر مردم باشد؛ چنانچه به گفته او واشنگتن در افغانستان باعث شکست روند صلح شده است. او از آمریکا خواست تا با کشورهای همسایه برای صلح افغانستان کار کند.
بر بنیاد گفتههای وی 15 سال پیش جنگ در برابر طالبان و تروریسم در کشور پایان یافته بود؛ اما دلیل ادامه جنگ و ناامنی در افغانستان بر میگردد به سود بردن خارجیها از این جنگ.
غنی و عبدالله میراث دولت کرزی
پیش از این در سه سال گذشته همواره رهبران حکومت وحدت ملی موجودیت فساد اداری گسترده در ادارههای دولتی کشور را میراث باقی مانده از حکومت آقای کرزی به حکومت فعلی میگفتند؛ اما حامد کرزی در این نشست خبریاش گفت که آقای غنی و عبدالله میراث حکومت من است. وی گفت: «این درست که اشرف غنی و عبدالله عبدالله هر دو میراث دولت من بودهاند. آقای غنی در دوره من در پُستهای مهم از جمله ریاست بورد مشترک انتقال مسوولیتهای امنیتی، ریاست دانشگاه کابل، وزارت مالیه و جاهای حساسی کار کرده. آقای عبدالله هم، روزی هم تیمی و وزیر خارجه حکومتم بود. رفیق خوبم است.»
آقای کرزی همچنان خطاب به رهبران حکومت وحدت ملی گفت که در پیوند به مسایل کلان و سرنوشتساز جاری در کشور باید با بزرگان و مردم افغانستان مشوره نمایند و نظریات بزرگان کشور باید گرفته شود و در کنار آن نگذارند که سیاستهای قدرتهای جهانی در افغانستان به منافع مردم آسیب بزند.
به گفتهی او مردم افغانستان خواهان دوستی با آمریکا، همسایه ها و سایر قدرت های منطقه و جهان هستند اما اجازه نمی دهند تا از خاک شان بر ضد دیگر کشورها استفاده شود. او نقش پاکستان برای تأمین صلح در کشور را بسیار حیاتی عنوان کرد؛ اما گفت پاکستان در این بخش صادقانه عمل نکرده است. او از پاکستان خواست که دست دوستیاش را به افغانستان دراز کند.
واکنش ریاست جمهوری به گفتههای کرزی
اما ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به گفتههای آقای کرزی گفته است که به دیدگاههای او بهحیث یک شهروند احترام میگذارد.
شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در صفحه رسمی فیسبوک خود در این باره نوشته است: «استراتژی ایالات متحده آمریکا بر مبنای نیازهای امنیتی کشور و بهمنظور تامین صلح و ثبات دایمی و براساس دیدگاهها و نظریات مردم و حکومت شکل گرفته است. این استراتژی پیام جنگ نه، بلکه پیام صلح را به همراه دارد. به همین دلیل میتواند ممد صلح و زمینهساز امنیت منطقهای به شمار آید. افغانستان در پرتو پنج حلقه سیاست خارجی اکنون به محور منافع اقتصادی و نقطه وصل برای کشورهای منطقه مبدل شده است. افغانستان میدان تقابل نه، بلکه میدان همکاری برای کشورها میباشد. از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.»
آقای مرتضوی همچنان نوشته است، مسیری که افغانستان در پیش دارد، مسیر ترقی و پویایی است. به باور آقای مرتضوی دیدگاهها، نظریات مردم و مشورهها از طریق مکانیزمهای که قانون تعیین کرده است در تعیین این مسیر نقش دارد. او همچنان گفته هر دیدگاهی که مثبت و سازنده باشد و در صلح و آبادانی کشور کمک کند، حکومت وحدت ملی از آن استقبال میکند.
حامد کرزی در سالهای اخیر حکومتاش و بهویژه پس از پایان کارش به عنوان رییس جمهور کشور، به یکی از منتقدان جدی آمریکا در افغانستان تبدیل شده است و همواره از سیاستهای واشنگتن به در قبال افغانستان انتقاد میکند.
الیاس طاهری