صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس نمایندگان جمع‌آوری مالیات کریدیت کارت ها را به حالت تعلیق درآورد

مجلس نمایندگان جمع‌آوری مالیات کریدیت کارت ها را به حالت تعلیق درآورد

افغانستانما: مجلس نمایندگان جمعآوری ده درصد مالیات را از کریدت کارتهای شبکههای مخابراتی کشور با اکثریت آرا به حالت تعلیق درآورد. ده درصد مالیات بر کریدت کارتهای شبکههای مخابراتی در ماه میزان 1394 از سوی حکومت وضع گردید. اما نمایندگان مجلس پس از دو سال، به دلیل شفاف نبودن سیستم جمعآوری، آن را به حالت تعلیق درآورد. قیس حسن رئیس کمیسیون مواصلات و مخابرات در جلسه عمومی دیروز مجلس نمایندگان گفت که حکومت در طول دو سال گذشته نتوانسته است سیستم شفاف برای جمعآوری مالیات مخابراتی ایجاد کند.
به گفته این نماینده مجلس، حدود 20 میلیون سیم کارت برای شهروندان کشور از سوی شبکههای مخابراتی توزیع شده است، اگر حد اوسط مصرف روزانه هر سیمکارت ده افغانی در روز در نظر گرفته شود، در مدت دو سال باید 14 میلیارد افغانی مالیات جمعآوری میشد اما در این مدت فقط 7/9 میلیارد افغانی جمعآوری شده است. او افزود که حدود 7 میلیارد افغانی دیگر گم است.
مجلس نمایندگان در ماه جدی سال 1394 طرح جمعآوری ده درصد مالیه از کریدت کارتهای تلفنهای همراه را با اکثریت آرا تصویب کرد. در نشست دیروز مجلس نمایندگان نیز این طرح با اکثریت آرا به حالت تعلیق درآمد. نذیر احمد زی، معاون مجلس نمایندگان که ریاست نشست دیروز را به عهده داشت گفت که این طرح تا زمانی که حکومت یک سیستم برای جمعآوری شفاف مالیات مخابراتی ایجاد نکند، از حالت تعلیق بیرون نخواهد شد. جمعآوری ده درصد مالیه از کریدت کارتها، از آغازین روزها با انتقادات گسترده شهروندان مواجه شد. در دو سال گذشته نیز این موضوع همواره جنجال برانگیز بوده است، تا جایی که یکی از اتهامها به عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی فساد در روند جمعآوری این مالیات بود.  وظیفه آقای وحیدی از سوی رئیس جمهور غنی به حالت تعلیق درآورده شد و بعد از گذشت چندین ماه، رئیس جمهور فرد دیگری را به عنوان نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی معرفی کرد.  با وجود اننتقادات گسترده از روند جمعآوری ده درصد مالیات از کریدت کارتها، اما هنوز مشخص نیست که وزارت مخابرات و تکنالوژی و وزارت مالیه چگونه این مالیات را جمعآوری میکند و تا کنون چه مقدار پول از این بابت جمعآوری شده است.
بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس، فساد گسترده در روند جمعآوری مالیات مخابراتی وجود داشته است و این فساد باعث شده که آنها به تعلیق روند جمعآوری این مالیات از شهروندان کشور، رای دهند.