صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شرکت برشنا زمینه دسترسی به انترنت از طریق لین برق را فراهم می‌کند

شرکت برشنا  زمینه دسترسی به انترنت از طریق  لین برق را فراهم می‌کند

افغانستانما: شرکت برشنا اعلام کرده است که زمینه دسترسی مردم به انترنت از طریق لین برق را فراهم میکند. بر اساس خبرنامهای که این شرکت دیروز چهارشنبه، 19 میزان، به رسانهها ارسال کرده است، طرح ارائه انترنت از طریق لین برق به مردم، اکنون در مرحله تدارکاتی قرار دارد. در خبرنامه این شرکت آمده است که این طرح با توجه به تجارت موفق کشورهای دیگر در این زمینه، روی دست گرفته شده است و بر اساس آن انترنت از طریق لین برق به خانههای مردم انتقال خواهد یافت.
شرکت برشنا گفته است که طرح انتقال انترنت از لین برق را به سکتور خصوصی واگذار میکند و با سرمایه گذاری آنها زمینه تطبیق این طرح بهتر فراهم میشود. انتقال انترنت و خط ارتباطی از طریق لین برق یا (Power Line Communication ) سیستمی است که همزمان از یک هادی برای انتقال اطلاعات و برق استفاده میشود.
استفاده از این فنآوری برای ارسال اطلاعات و انتقال انترنت، اکنون کم کم جایگزین لینهای انترنت میشود و مشترکین لین برق میتوانند همزمان هم از همان لین برق استفاده کنند و هم انترنت. این فناوری همچنین برای مکانهای که شبکه( WIFI ) کار نمیدهد یا آنتن دهی آن ضعیف است، کابرد مناسب دارد و میتواند انترنت را با سرعت مناسب انتقال دهد. این طرح همچنین میتواند راه مناسب برای انتقال برق و انترنت بصورت همزمان به مناطق دور دست و روستایی باشد. بسیاری از شبکههای مخابراتی در مناطق دور دست کشور خدمات انترنتی ارائه نمیکنند و بخش عظیمی از مردم از دسترسی به انترنت محروم هستند.  شرکت برشنا گفته است که با عملی شدن این طرح، میزان دسترسی مردم افغانستان به انترنت افزایش خواهد یافت و همچنین انتقال با سرعت مناسب و ارزان در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. در خبرنامه شرکت برشنا همچنین آمده که این طرح میتواند بر افزایش عواید دولت تاثیر بگذارد و مالیاتی که از این طریق جمعآوری میشود، وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشد.