صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون مجلس نمایندگان: عدم رسیدگی به مشکلات بیجا شده‌های داخلی فاجعه بار خواهد بود

معاون مجلس نمایندگان:  عدم رسیدگی به مشکلات بیجا شده‌های داخلی  فاجعه بار خواهد بود

شماری از اعضای مجلس نمایندگان میگویند، صدها خانواده در غور، سرپل و برخی ولایتهای دیگر به دلیل جنگ بیجا شدهاند.
آنان میگویند، فصل سرما در حال نزدیک شدن است و اگر به مشکل بیجا شدهها رسیدگی نشود، احتمال بروز یک فاجعه بشری به دور از امکان نخواهد بود.
محمد نذیر احمدزی معاون دوم مجلس نمایندگان که روز چهارشنبه ریاست جلسه عمومی را بر عهده داشت گفت، کمیسیون امور مهاجرین این مجلس باید در باره مشکلات بیجا شدههای داخلی یک راه حل را جستجو کند.
وی گفت: «شماری از وکلا یاد آوری کردند که شمار بیجا شدههای داخلی در ولایتهای سرپل و غور افزایش یافته است، در این باره به کمیسیون امور مهاجرین وظیفه سپرده میشود تا این موضوع را به گونه جدی بررسی کرده و راه حل در این باره پیدا کند.»
دفتر هماهنگ کننده کمکهای بشری سازمان ملل متحد هم در گزارش تازه خود گفته است، در ماه اگست سال روان میلادی به دلیل خشونتهای مسلحانه ۵۱ هزار و پنجصد افغان از مناطقشان بیجا شدهاند.
این گزارش سه روز پیش نشر شده و در آن آمدهاست که افراد یاد شده به دلیل درگیری میان نظامیان افغان و مخالفان مسلح دولت، مجبور شدهاند تا خانههایشان را ترک کنند.
پیش از این وزارت مهاجرین افغانستان گفته است، در هشت ماه اول سال روان میلادی ۲۰۰ هزار افغان از مناطق اصلی شان، بیجا شدهاند.
در همین حال اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی میگوید، آنان با خانوادههای بیجا شده کمکهای عاجل و مقدماتی را انجام میدهند.
محمد اسلم سیاس معاون این اداره روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت، بیجا شدهها پس از دریافت کمکهای مقدماتی از سوی آنان به وزارت مهاجرین معرفی میشوند.
وی افزود: «کسانی که به دلیل جنگها از خانههایشان بیجا میشوند این افراد را ما در سه روز زیر پوشش خود در میآوریم، به آنان مواد خوراکی، خیمه و برخی مواد اولیه و ضروری توزیع میکنیم تا مشکلات اولیهشان حل شود، بعد از آن این بیجا شدهها به وزارت مهاجرین معرفی میشوند.»
تلاش کردیم در باره توزیع کمکها به بیجا شدههای داخلی نظر وزارت مهاجرین و عودت کنندهها را نیز داشته باشیم اما موفق نشدیم.
ریاست اجرائیه حکومت میگوید، تلاشها بیشتر شده تا امکانات مالی برای رساندن کمک به بیجا شدههای داخلی و عودت کنندگان، افزایش یابد.
سخنگوی این ریاست چندی پیش گفته بود، برای حل مشکلات بیجا شدههای داخلی و عودت کنندگان به حدود ۵۰۰ میلیون دالر ضرورت است که تا حال ۲۰۰ میلیون آن، کمک شدهاست. ( رادیو آزادی)