صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انگلستان: حمایت ما از افغانستان ادامه خواهد داشت

انگلستان:  حمایت ما از افغانستان ادامه خواهد داشت

يک هيئت سفارت انگلستان مقيم کابل که به ولايت باميان سفر کرده، در ديدار با اقشار مختلف اين ولايت گفته است که انگلستان، در بخشهاى مختلف با افغانستان به کمکهايش ادامه مى دهد. اين هيئت در نشست های جداگانه با علما، فعالان جامعه مدنی، خبر نگاران، محصلين پوهنتون باميان، مقامات دولتی ونماينده هاى شوراهای انکشافی، بر ادامه همکارى هاى کشورشان با افغانستان تاکيدکرده و در مورد برنامه هاى حمايتى و انکشافى انگلستان براى دولت و مردم افغانستان، معلومات ارايه کرده اند. همچنان اين هيئت، روند کار برنامه ميثاق شهروندی را ارزيابی نموده و ابراز اميدواری کرده که برنامه ميثاق شهروندی، بتواند برای مردم باميان مفيد واقع شود. سايمن بويدن مستشار سياسی سفارت انگلستان مقيم کابل گفت: «ما در کابل وقت خود را با حکومت وحدت ملی صرف مى کنيم تا با مردم در ارتباط بوده ومردم را در جريان فعالیت های شان قرار دهند و دیروز خوشحاليم که در سطح محلی، مردم خود پلانهای منظم را برای بهبودی وضعيت شان از طريق برنامه ميثاق شهروندی تدوين نموده ودر حال انجام اين برنامه ها هستند.»
برنامه ده سالۀ ميثاق شهروندى (Citizen Charter )  براى عرضۀ خدمات اساسى به قرا، قصبات و شهرها در ٣٤ ولايت کشور در ماه ميزان سال گذشته آغاز گرديد. مقام هاى دولت اعلام داشتند که برنامۀ ميثاق شهروندى، جايگزین برنامه همبستگی ملی میشود. برنامه همبستگی ملی، از جمله برنامههای مهم توسعوی دولت افغانستان بود، که در سال ١٣٨٢ به منظور رشد و انکشاف قريهها آغاز شده بود.
برنامه ميثاق شهروندی در دو ولسوالی باميان (ورس وپنجاب) از يکماه قبل آغاز شده، که ٢٨١ شورا برنامه هاوپلانهای انکشافی وضرورت های اوليۀ خودرا تشخيص و از طريق اين برنامه، عملا پروژه هايی را روی دست خواهند گرفت. جينی جونز سخنگوی سفارت انگلستان مقيم کابل گفت که کشورش در برنامه ميثاق شهروندی، شش ميليون پوند را برای بهبودی وضعيت اقتصادی مردم افغانستان و در بخشهاى بشردوستانه، خدمات صحى  و... کمک خواهدکرد. همچنان وی افزود که انگلستان، از  افغانستان حمايت های دوامدار خواهد داشت ودر بخش نظامی نيز اکنون صدها تن از نيروهاى اين کشور، مشغول آموزش و همکارى با نيروهاى امنيتى افغان مى باشد. محمد آصف مبلغ معاون ولايت باميان، از کمک و همکاری های سفارت انگلستان مقيم کابل قدردانى نموده گفت که باميان در حال رشد و ترقی است. وی افزود: «ما  به همکاری های بيشتر جامعه جهانی نياز داشته و اميدواريم که در بخش های مختلف جامعه جهانی، باميان و مردم باميان را ياری رساند.» همچنان مستشار سياسی سفارت انگلستان، از محصلين پوهنتون ولايت باميان خواست تا براى  بورسيه هاى انگلستان در مقطع ماسترسى، ثبت نام و شرکت نمايند. معصومه خاوری رييس پوهنتون باميان، با تقدير از روابط دوستانه فرهنگی انگلستان با پوهنتونهاى افغانستان گفت که محصلين افغان، علاقه مند بورسيه های تحصيلی بوده و از اين برنامه ها استقبال مى کنند.
وی افزود گسترش روابط فرهنگی وسهولت ها برای ادامه تحصيلات در سطح ليسانس وفوق ليسانس برای افغانستان، مهم بوده وبازدهی مطلوبی خواهد داشت. ) پژواک)