صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت داخله ۴۱ قضیه خشونت علیه خبرنگاران را به سارنوالی فرستاده است

وزارت داخله ۴۱ قضیه خشونت علیه خبرنگاران را به سارنوالی فرستاده است

نماینده وزرات امور داخله در جلسه کمیته مشترک رسانهها و حکومت گفته است که این وزارت تحقیقات در مورد ۴۱ قضیه خشونت علیه خبرنگاران را تکمیل کرده و پس از بررسی به سارنوالی فرستاده است.
دیروز سهشنبه، ۲۸ سنبله، نهمین جلسه کمیته مشترک رسانهها و حکومت به ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس این کمیته برگزار شد. در این جلسه نهادهای مختلف دولتی از فعالیتهای خود در زمینه رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران گزارش دادند.
نماینده وزارت داخله در این جلسه گفته که از مجموع ۱۷۲ قضیه خشونت علیه خبرنگاران، ۴۱ قضیه آن به سارنوالی فرستاده شده
 و ۶۹ مورد دیگر مشخص شده است. به گفته این مقام وزارت امور داخله، مسئولیت ۲۴ مورد از این قضایا به ریاست امنیتملی، ۸ مورد به سارنوالیها، ۹ مورد به مقامهای محلی حکومت، ۷ مورد به نمایندههای شورایملی، ۳ مورد به محافظین ارگ ریاست جمهوری، ۶ مورد به محاکم، ۹ مورد به نیروهای خارجی بر میگردد و افراد مرتبط به آنها عامل این قضیهها هستند. این وزارت همچنین گفته ۳ مورد خشونت علیه خبرنگاران کشور در خارج از کشور اتفاق افتاده است.
این وزارت همچنین گفته است که تحقیقات در مورد ۶۰ قضیه خشونت علیه خبرنگاران به دلیل نبود اطلاعات لازم هنوز تکمیل نشده است و دو قضیه دیگر به دلیل موجودیت نواقص زیاد از روند بررسی حذف شده است.
معاون دوم رئیس جمهور و رئیس کمیته مشترک رسانهها و حکومت به وزارت داخله دستور داده که تحقیقات درباره ۶۰ مورد دیگر از قضایای خشونت علیه خبرنگاران را به زودی تکمیل کند و نتیجه آن را به جلسه کمیته گزارش دهد.
در این جلسه همچین درباره تهدیدهای امنیتی خبرنگاران بحث شده است و به ارگانهای محل دستور داده شده که قضیه بازداشت پدر و برادر امیرالله ثاقب توسط والی خوست و تهدید خبرنگاران از سوی والی هلمند را بررسی کنند.
معاون رئیس جمهور همچنین به وزارت اطلاعات و فرهنگ دستور داده که بنا به دستور رئیس جمهور رسانههای چاپی از پرداخت مالیات معاف است و این امر باید اجرایی شود.
وزارت اطلاعات فرهنگ گفته است که وزارت عدلیه کشور تعدیل قانون رسانهها را در برنامه تقنینی خود دارد و این قانون به زودترین فرصت تعدیل خواهد شد و معافیت رسانههای چاپی از مالیات در قانون گنجانده خواهد شد.
کمیته مشترک رسانهها و حکومت برای بررسی خشونتها و ایجاد همکاری بیشتر بین رسانهها و نهادهای حکومتی ایجاد شده است. این کمیته مسئول بررسی تمام قضیههای خشونت علیه خبرنگاران است و تاکنون در این زمینه چندین جلسه برگزار کرده و تعداد زیادی از قضیههای خشونت علیه خبرنگاران را بررسی کرده است.