صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بيجاشدگان در فارياب خواستار تامين امنيت محلات شان هستند

بيجاشدگان در فارياب  خواستار تامين امنيت محلات شان هستند

ده ها خانوادۀ بيجا شده از جنگ که در شهر ميمنه آواره و سرگردان هستند، از حکومت امنيت محلات شان، مواد غذايى و سرپناه ميخواهند.
اين خانواده ها در جريان چند روز گذشته، از منطقه موقانی ولسوالی پشتونکوت به شهر ميمنه آواره شده اند. شماری از اين بيجا شدگان که بيشتر ازيکصد تن ميرسيد، در گذر تکلی خانه ناحيۀ سوم شهر ميمنه، در يک خانۀ نيمه ساخت، شب و روز خود را با مشقت سپرى ميکنند و اکثر آنها زنان و اطفال هستند.
به گفتۀ اين خانواده هاى بيجا شده، سه روز پيش منطقه موقانی در ولسوالى پشتونکوت در فاصله ۲۲ کيلومتری شهر ميمنه، به دست طالبان سقوط کرد؛ نيروهای دولتی منطقه را از هوا توسط چرخبال ها و از زمين به وسيله توپ هدف قرار دادند، که درنتيجه يک طفل ۱۲ ساله کشته شد، ۵ تن زخمبرداشت، حدود ۵۰ خانه خساره مند گرديدو آنان مجبور شدند برای زنده ماندن، در تاريکی شب، خانه هاى شان را ترک نمايند.
محمد يکی از بيجاشدگان گفت که صد ها طالب در منطقه موقانی تسلط يافتند و  نيروهای دولتی نتوانستند اين منطقه را دو باره بگيرند، مجبورا منطقه را زير حملات توپ و طياره گرفتند، که درنتيجه  باشندگان محل سراسيمه شده فرار کردند، تمام اموال و اجناس شان را گذاشته ترک خانه نمودند.
وی افزود: «سه روز مى شود در شهر ميمنه آمده ايم، ۵ خانواده در حويلی يکی از دوستان جابجا شديم سرپناه، لباس گرم و مواد خوراکی نداريم و تا کنون کسی از مسوولين دولتی، احوال ما را نگرفته است.»
گل  بى بى يکی از زنان آواره گفت که  خانه و کاشانۀ خود را به دليل درگيرى شديد  ترک کرده اند، از راه کوه ها و تپه ها با قبول رنج و زحمت، خود را در شهر ميمنه رسانيده اند، از حال واحوال بسياری دوستان و اقاربش، بى خبر است که زنده هستند يا مرده.
سيد عبدالله خاتمی يکی از متنفذين منطقه موقانی، گفت که در موقانی، بيش از ۶۰۰ فاميل سکونت داشتند، تقريبا ۳۰۰ فاميل که در شهر ميمنه و مناطق ديگر ولسوالى پشتونکوت پناه بردند، آواره و سرگردان هستند، برای پوشيدن لباس و به خوردن موادغذايی ندارند.
وی رهبری ولايت فاریاب را در قسمت تامين امنيت و جان مال مردم نا توان و بی تفاوت خوانده گفت پيش از آنکه مناطق به دست مخالفان مسلح سقوط نمايد، حکومت نيروهای امنيتی را حمايت نمی کند پوسته را تحکيم نمی سازند و عمليات تصفيوی راه اندازی نمی شود؛ پس از آنکه مناطق سقوط کند، مردم ملکی را با توپ و طياره هدف قرار می دهند.
وى افزود هيچ منطق حکم نمی کند که از فاصله ۲۲ کيلومتری و آنهم از شهر ميمنه، به هدف از بين بردن طالبان، محلات مسکونی را زير حملات توپ قرار دهند.
يک منبع از لوای اول قول اردوی ۲۰۹ شاهين در فاریاب،  هدف قرار دادن منطقۀ موقانی را به وسيله توپ «دی سی» تاييد کرده و گفت که از تلفات و خسارات وارده به افراد اطلاع ندارد؛ اما از اثر اصابت مرمى توپ، دو طالب کشته شده و سه تن ديگر مجروح گرديدند.
ازسويى هم آقا محمد رحيم رييس اداره مهاجرين و عودت کنندگان فارياب تاييد کرد که طی دو سه روز اخير، برخى خانواده ها از ترس جنگ به  شهر ميمنه پناه آورده اند؛ اما ارقام دقيق آنها هنوز معلوم نيست. موصوف  افزوود که تيم سروی، دیروز موظف گرديد تا محل سکونت و وضعيت معيشتی بيجاشده ها را  تثبيت کرده و کمک های لازم را انجام دهند.
رحيم افزود: «مواد و امکانات کافی در اختيار داريم، با انجام سروی اين بيجاشدگان بدون ضياع وقت کمک های لازم با آنها صورت خواهد گرفت.» (پژواک)