صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

راهپیمایی بزرگ مهاجرین در آستانه انتخابات آلمان

راهپیمایی بزرگ مهاجرین در آستانه انتخابات آلمان

شماری از مهاجران کشورهای مختلف در یک راهیمایی مسالمت آمیز به اخراج اجباری مهاجرین از کشور آلمان اعتراض کردند و خواستار پذیرش مهاجران در این کشور شدند.
نهادهای برگزار کننده این تظاهرات گفتند که از هشت ماه پیش برای برگزاری این تظاهرات در آستانه انتخابات آلمان برنامه ریزی کردهاند. آنها میگویند که در این مدت تلاش کردهاند که برنامههای مناسب را برای روز مظاهره در نظر بگیرند و همچنین بصورت گسترده اطلاع رسانی کنند.
در این راهپیمایی شماری از شهروندان افغانستان نیز حضور داشتند. شماری فعالین امور مهاجرین افغانستان در این تظاهرات سخنرانی کردند و همچنین عدهای از هنرمندان افغانستان موسیقی افغانی نواختند.
اشتراک کنندهها از کشورهای دیگر نیز تلاش کردند در کنار اعتراض به سیاست مهاجرتی آلمان، فرهنگ کشور خود را نیز به نمایش بگذارند.
زهرا سور اسرافیل از هماهنگ کنندگان افغان این تظاهرات به روزنامه« افغانستانما» گفت که این تظاهرات بیشتر شبیه یک فستیوال فرهنگی بود. مهاجران کشورهای مختلف تلاش کردند که اجرای نمایشها و نواختن موسیقی ، تنوع فرهنگی را به نمایش بگذارند.
به گفته خانم اسرافیل، در این راهپیمایی همچنین شعارهای ضد نژادگرایی سر داده شد و از حکومت آلمان خواسته شد که مهاجرین کشورهای مختلف را بپذیرد و از اخراج اجباری مهاجران خود داری کند.
اخراج اجباری شهروندان افغانستان از آلمان بعد از حمله تروریستی مرگبار در کنار سفارت آلمان در کابل متوقف شده بود. اما آلمان در هفته گذشته با اخراج شماری از پناهجویان افغان، این روند را از سر گرفت. نهادهای افغان ساکن برلین آلمان، شورای هزاره و سازمان یار از جمله برگزار کنندههای این تظاهرات بوده است. حزب چپ آلمان نیز این تظاهرات حمایت کرده است.