صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

واکنشهاي داخلي و جهاني به راهبرد تازه آمريکا براي افغانستان

واکنشهاي داخلي و جهاني به راهبرد تازه آمريکا براي افغانستان

اعلام راهبرد آمریکا برای افغانستان از سوی ترمپ، واکنشهایی را به دنبال داشت. شماری از مقامهای حکومت وحدت ملی، طالبان و برخی از کشورها در این باره واکنشهای مختلفی نشان دادهاند.
واکنشهای داخلی
حکومت وحدت ملی از اعلام راهبرد آمریکا برای افغانستان بدون چون و چرا استقبال کرده است. ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامهیی به نقل از آقای غنی، ضمن استقبال، این تصمیم ایالات متحده را یک «تعهد دوامدار از سوی شریک بنیادی افغانستان (آمریکا) در جنگ بینالمللی کنونی، عنوان کرده است.
آقای غنی گفته است: «از رییسجمهور ترامپ و مردم آمریکا بهخاطر اعلام حمایت شان از تلاشهای حکومت افغانستان برای دستیابی بهخودکفایی و مبارزهی مشترک به‌‌منظور غالب شدن بر تروریزم و رهایی منطقه از تهدید و خطرات این پدیدهی شوم، سپاسگزاری میکنم.»
در اعلامیه ارگ همچنان آمده است که این استراتیژی جدید، ظرفیت مأموریت حمایت قاطع را در امر آموزش، مشورهدهی و کمک به قوای امنیتی و دفاعی افغانستان افزایش خواهد داد.
اعلامیه همچنان میافزاید که «این اعلام بخشی از بستهی حمایتی ایالات متحدهی آمریکا بهخاطر توانمند ساختن افغانها  جهت تمرکز بر زدودن فقر، سرمایهگذاری اقتصادی، تجهیز بهتر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بهمنظور رسیدن به اهداف نظامی میباشد که منتج بهثبات و خودکفایی افغانستان خواهد شد.»
در اعلامیه به نقل آقای غنی نوشته است که حکومت افغانستان تلاشهای خود را برای آوردن اصلاحات همهجانبه اولویت میدهد تا در مبارزه  با فساد اداری، بالابردن مؤثریت، شفافیت و حاکمیت قانون فایق آید.
آقای غنی گفته: «مشارکت ما قویتر از هر زمان دیگر است تا بر تهدید تروریزم که گریبانگیر تمامی ما میباشد، فایق آییم. قدرت نیروهای امنیتی و دفاعی ما باید به طالبان و دیگران واضح سازد که آنان قادر به پیروزی نظامی نخواهند بود. هدف صلح والا است و صلح همچنان اولویت ما باقی می ماند.»
آقای غنی صبح دیروز سه شنبه در سفری که به قندهار رفته بود و در سخنرانیاش به آن ولایت گفت که آمریکا برای همسایه افغانستان پیام واضحی داده که دیگر نمیتواند به افراد و گروههای تبهکار پناه بدهد.
رییس جمهوری با این سخنان خود به پاکستان اشاره داشت. آقای غنی پیام افغانستان به پاکستان را نیز بیان کرده و گفت: «پیام افغانستان نیز به پاکستان این است که با این کشور صلح پایدار میکند، اکنون پاکستان باید به ندای صلح افغانستان لبیک گوید تا افغانستان به ثبات برسد.»
سرور دانش، معاون رییس جمهوری افغانستان نیز با استقبال از اعلام راهبرد جدید آمریکا گفت: «انتخاب اول ما جنگ نیست، ما به صلح و ثبات دایمی تأکید داریم و از دید ما، صلح نخستین گزینه برای تأمین ثبات در افغانستان و منطقه محسوب میشود.»
معاون رییس جمهوری گفت، او ابراز امیدواری میکند که راهبرد جدید آمریکا به دولت و مردم افغانستان کمک کند تا به چالشهای موجود در بخش تأمین ثبات و مبارزه با تروریسم غلبه کند. آقای دانش راهبرد آمریکا برای افغانستان را «تحول مثبت سیاسی و نظامی برای دولت و مردم افغانستان» خوانده است.
عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی با استقبال از این استراتژی گفته است با این راهبرد، معادلهی جنگ به نفع افغانستان و نیروهای امنیتی تغییر خواهد کرد.
آقای عبدالله گفته که برای تهیه این راهبرد، مقامهای آمریکایی بارها با مقامهای حکومت افغانستان گفتوگو کرده و در مورد آن نشستهای زیادی داشتهاند.
آقای عبدالله همچنان گفته که تمام ابعاد جنگ افغانستان از مبارزه در برابر داعش تا کشورهای حامی تروریسم در این راهبرد مشخص شده؛ افغانستان طرفدار صلح است؛ اما اگر طالبان به جنگ ادامه دهند، با آنان با قوت مقابله خواهد شد.
علاوه بر رهبران حکومت وحدت ملی، شمار زیادی از چهرههای سیاسی و مقامهای حکومت پیشین به شمول حامد کرزی در پیوند به اعلام راهبرد ایالات متحده برای افغانستان واکنش نشان دادهاند. آقای کرزی گفته که با این استراتژی مخالف است و آن را به شدت تقبیح کرده است؛ زیرا به گفتهی او در این استراتژی به ادامهی جنگ تأکید شده است.
واکنشهای جهانی
راهبرد آمریکا در مورد مبارزه با تروریسم در افغانستان واکنشهای جهانی را نیز در پی داشته است. نمایندههای سیاسی برخی از کشورها نسبت به این استراتژی واکنش نشان دادهاند.
اتحادیه اروپا
فرانز مایکل میلبن، نمایندهی ویژهی اتحادیهی اروپا در افغانستان از اعلام راهبرد آمریکا استقبال کرده و گفته است که حرکت به سمت ثبات، گام بعدی است. او همچنان گفته است که مردم افغانستان رنج دیدهاند و صلح در این کشور امکانپذیر است.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان، در صفحه رسمی تویتر نمایندهگی این اتحادیه در افغانستان نوشته است: «من از اعلام سیاست رییسجمهور ترامپ در قبال افغانستان استقبال میکنم. حرکت به سمت ثبات گام بعدی است.»
فرمانده کل نیروهای خارجی
جنرال جان نیکلسون، فرمانده کل نیروهای بینالمللی در افغانستان گفته است که تعهد ائتلاف بینالمللی در برابر افغانستان قوی و پایدار است و حضور نیروهای حمایت قاطع در افغانستان مبتنی بر اوضاع و شرایط خواهد بود.
جان نیکلسون گفته است، راهبرد تازه به این معنا است که طالبان نمیتوانند از راه نظامی پیروز شوند و بهتر است دست از جنگ بردارند و به صلح بپیوندند.
چین
چین نیز به بخشی از این استراتژی که از وجود «پناهگاههای امن تروریستی» انتقاد میکند، واکنش منفی نشان داده و سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که پاکستان خط مقدم جبهه مبارزه با تروریسم است و قربانیهای بزرگی در این راستا داده است. این واکنش چین به خاطری است که پاکستان یکی از متحدان منطقهیی آن کشور میباشد.
ناتو
ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو هم ضمن استقبال از استراتژی آمریکا گفته است که ترامپ در افغانستان بر تعهد ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا در افغانستان تاکید کرد.
هند
وزارت امور خارجه هند در بیانیهیی از آنچه تعهد رییس جمهور ترامپ به تقویت تلاشها برای فایق آمدن بر چالشها در افغانستان و مبارزه با پناهگاههای امن و حمایت از ترویستها در آن سوی مرزهای افغانستان خواند، استقبال کرد. در خبرنامهی وزارت امور خارجه هند بر تعهد دهلی نو به حمایت از دولت و مردم افغانستان برای آوردن صلح و امنیت و ثبات در آن کشور و کمک به نوسازی افغانستان تأکید شده است.
واکنش طالبان
طالبان نیز در واکنش به این راهبرد تازه آمریکا برای افغانستان، با نشر خبرنامهیی گفته است که تا خروچ آخرین نظامی آمریکایی در افغانستان، به جنگ همچنان ادامه خواهند داد.
گروه طالبان گفته که استراتژی جدید رییس جمهور ترمپ، به معنای ادامه جنگ است و آنان نیز در برابر این استراتژی به جنگ ادامه خواهند داد.
اعلام راهبرد تازه آمریکا برای افغانستان پس از ماهها انتظار از سوی دونالد ترمپ رییس جمهوری ایالات متحده، بامداد دیروز سه شنبه، 31 اسد اعلام شد.
الیاس طاهری