صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر معارف: فساد رادراین وزارت کاهش داده ایم

وزیر معارف:  فساد رادراین وزارت کاهش داده ایم

مقامات وزارت معارف ميگويند اين وزارت در راستاي مبارزه بافساد، کاهش بوروکراسي وکاغذ پرانيها  دست آورد هاي داشته است.
اسدالله حنيف بلخي وزير معارف که در جمعي از فعالان مدني که يکسال است براي کاهش فساد داد خواهي کرده اند صحبت ميکرد گفت:» اين وزارت در بخش توزيع شهاتنامههاي صنف 12، تکميل پروژههاي باقي مانده از سالهاي پيش، تهيه نصاب تعليمي و چاپ کتاب به موفقيتهاي دست يافته است.
وي افزود اين وزارت در نظر دارد که شهاتنامههاي صنف 12 را که پيش ازاين تنها ازطريق وزارت معارف طي يک دوره طولاني توزيع ميشد در ولايتها و ولسواليها ازطريق سکتورهاي خصوصي نيز توزيع نمايد.
آقاي بلخي گفت به دوران انداختن 525 پروژه ساختماني نيمه کاره که از دوران فاروق وردک وزير پشين معارف به ارث مانده بود از دست آورد هاي ديگر اين وزارت بوده است.
وي افزود»  پول اين پروژهها صد در صد توسط وزير قبلي پرداخت شده بود اما به دليل فسادي که در وزارت معارف وجود داشت کار آنها بين 10 تا 40 فيصد پيش نرفته بود. حالا حدود 9 ميليون دالر ديگر ضرورت است تا اين پروژه هاي نيمه کاره تکميل گردد».
وزير معارف گفت» به منظور مبارزه با فساد، ما از مؤسسه «مک» که يک مؤسسه تحقيقاتي است خواسته ايم که روي کموکاستيهاي اين وزارت تحقيق کند، کار کرد هاي آن را مورد مطالعه قرار دهد و موارد فساد را برملا سازد».
به گفته وزير معارف» اين وزارت درسال روان خورشيدي 50 ميليون جلد کتاب به ارزش 18 ميليون دالر که با کمک «USAID »  براي دانش آموزان چاپ ميکند، اين در حاليست که درگذشته تنها 35 درصد دانش آموزان کتاب داشته اند».
آقاي بلخي گفت» بيشتر اين کتابها که از نو تصنيف و تدوين شده است، جهت صرفهجوي در داخل کشور توسط چاپ خانه هاي داخلي چاپ ميشود». وي افزود» اين درحاليست که تا هنوز اين وزارت کارشناس نصاب تعليمي نداشته، نصاب تعلمي توسط متخصصان مضامين تدوين شده است، به همين لحاظ کتابهاي که تاکنون چاپ شده اشتباهات املاي و انشايي زياد داشته است».
وزير معارف از رسانهها و مردم خواست فساد، کاستيها ومشکلاتي که پيش از وي در مسند وزارت معارف وجود داشته را  با دوره کنوني تفکيک کنند.
در همين حال فعالان مدني ميگويند، کاغذ پرانيها، نبود يک سيستم واضح و شفاف و سردرگمي در وزارت معارف سبب شده که شهادتنامه صنف دوازده در ولايات و ولسواليها بايکسال تأخير اجرا گردد.
شماري از فعالان مدني که دريک برنامه حسابدهي مدني در عرصه خدمات و مبارزه با فساد کنفرانسي را برگزار کردهاند گفتند اخذ پول اضافه از معيار تعيين شده از دانش آموزان براي دريافت شهادتنامه توسط مديران مکتبها از موضوعات ديگري است که در وزارت معارف جريان دارد.
فهيم حکيمي يکي از مسولان مؤسسه شهدا که در راستاي ساده سازي روند توزيع شهادتنامه فعاليت داشته است گفت:» مداخلات شورايهاي ولايتي، کمرنگ بودن زنان در پستهاي کليدي، نبود دفاتر مناسب براي توزيع شهادتنامه وکندي روند برقي سازي سيستم جديد از مشکلات ديگري است که در توزيع شهادتنامه وجود دارد.
اين درحاليست که هشت مؤسسه خدماتي که يکي از آنها مؤسسه شهدا است از مدت يکسال در ولايت هاي کابل، باميان، هرات، ننگرهار و بلخ درجهت مبارزه با فساد اداري، بوروکراسي و کاغذ پراکني و ساده سازي روند توزيع شهادتنامه، توزيع تذکره و پرداخت ماليات دادخواهي نموده اند.