صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۵ سرطان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

گرامی‌داشت از چهل‌و‌نهمین سالیاد شهادت سید اسماعیل بلخی

گرامی‌داشت از چهل‌و‌نهمین سالیاد شهادت سید اسماعیل بلخی

از چهلونهمین سالگرد شهادت سید اسماعیل بلخی، شاعر نامدار و آزادیخواه کشور دیروز شنبه، 24 سرطان، با حضور سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، مقامات دولتی و شماری زیادی از فرهنگیان و خبرنگاران با گذاشتن اکلیل گل بر مرقد او، گرامیداشت به عمل آمد.
این مراسم از سوی دفتر معاونیت دوم ریاست جمهور و بنیاد« اندیشه» به هدف ارجگذاری به اندیشهها و تلاشهای آزادی خواهانه شهید بلخی برگزار شده بود.
 معاون رئیس جمهور در این مراسم با اشاره به اینکه بلخی بر وحدت و همزیستی مسالمتآمیز میان اقوام و مذاهب کشور باورمند بود، گفت: «ما در حکومت وحدت ملی به اصل مهم وحدت و وفاق ملی و مشارکت عادلانهی ملی که خواست و آرزوی شهید بلخی و سایر شهدای ما است، متعهد و پایبند هستیم و در راه تحقق و تحکیم آن تلاش میکنیم.»
آقای دانش، مقابله با هر نوع نفرتپراکنی و تفرقهآمیزی، مبارزه با تروریسم، تلاش برای تأمین صلح و امنیت پایدار، حکومتداری خوب، حاکمیت یکسان قانون، تأمین شفافیت و مبارزه با فساد، حفظ ثبات سیاسی و تداوم نظام و حکومت وحدت ملی، تقویت دموکراسی و برگزاری انتخابات آینده پارلمانی و ریاست جمهوری و توزیع شناسنامههای برقی را بخشی از اولویتهای اصلی و مهم حکومت وحدت ملی عنوان کرد. به گفتهی او جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده اکنون از مردم افغانستان حمایت و پشتیبانی میکنند.
آقای دانش گفت که علامه بلخی درک عمیق از وضعیت زمان خودش داشت و برای تقویت وحدت ملی و همزیستی مسالمتآمیز تلاشهای زیادی را انجام داد.
معاون دوم رییسجمهوری همچنان گفت که نیم قرن از درگذشت شهید بلخی میگذرد؛ اما ملت افغانستان تاکنون از همان دردهایی رنج میبرند که بلخی به آن گرفتار بود.
هرچند معاون رییسجمهوری به گونهی مشخص از کسی نامی نبرد؛ اما گفت که حلقاتی در داخل کشور تلاش دارند تا با نفرتپراکنی و ترویج تندرویها زیر نام قوم و سمت و زبان، زندگی را بر مردم افغانستان تلخ کنند و از سوی دیگر همه دستآوردهای مبارزات و فداکاریهای تاریخی مردم را تا به پرتگاه سقوط نزدیک کردهاند.
بر بنیاد گفتههای معاون رییسجمهور، مردم افغانستان در شرایط کنونی بیش از گذشتهها به نداها و فریادهای وحدت طلبانهی شهید سید اسماعیل بلخی نیاز دارند.
وی از مردم خواست تا با درک اوضاع و شرایط کشور از هر نوع حرکتهایی که سبب ایجاد تفرقه و تضعیف روحیه نظام سیاسی در کشور شود، پرهیز کنند و با الهام گرفتن از اندیشههای شهید مزاری و شهیدبلخی، تفرقه بین اقوام را فاجعه بدانند و در راه ایجاد وحدت ملی و زندهگی مسالمتآمیز تلاش کنند.
معاون رییسجمهوری از بلخی بهعنوان شاعر مبارز نستوه، فریادگر آزادی و عدالت، سیاستمدار فرهنگدوست و دینمدار و همچنان یک شاعر انقلابی و متعهد یاد کرد.
به باور آقای دانش هرچند بیش از 70 سال از مبارزات سیاسی سید اسماعیل بلخی میگذرد و تحولات جدیدی در بخشهای مختلف تا این زمان به میان آمده است؛ اما «باید گفت که علی رغم همه اینها عصر ما هنوز به بلخی نیاز دارد و ما باید هر مدت یک بار افکار او را واکاوی و بازخوانی کنیم و برای زمانه خود از ایشان الهام بگیریم.»
علامه شهید سید اسماعیل بلخی، در سال 1295 شمسی در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل به دنیا آمد. وی بعدا نهضت بیداری را با هوادارانش در افغانستان ایجاد کرد؛ اما پس از سالها سپری کردن در زندان، به صورت مشکوکی مسموم شد و در 24 سرطان 1347، در کابل به شهادت رسید.