صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: ولایت‌های مرکزی قلب متحرک افغانستان می‌شود

رئیس جمهور:  ولایت‌های مرکزی قلب متحرک افغانستان می‌شود

رئيس جمهور غني در مراسم افتتاح کار ساختماني سرک يکاولنگ دره صوف در ولايت باميان گفت با عملي شدن اين پروژه مناطق مرکزي به قلب متحرک افغانستان مبدل خواهد شد.
رئيس جمهور که در راس يک هئيت عالي رتبه دولتي روز پنجشنبه، 28 ثور، به باميان رفته بود گفت دولت‌‌ها در گذشته از مردم مناطق مرکزي قرضدار مانده است و ما امروز با افتتاح اين پروژه قسط اول قرض خود را پرداخت کرديم و با تطبيق پروژههاي بعدي، قسطهاي بعدي را خواهيم پرداخت.
سرک يکاولنگ دره صوف به طول 178 کيلومتر از ولسوالي دره صوف ولايت سمنگان آغاز و تا ولسوالي يکاولنگ ولايت باميان امتداد دارد. کار ساخت اين سرک سه و نيم سال طول خواهد کشيد و 213.8 ميليون دالر هزينه خواهد داشت. هزينه اين ساخت اين سرک را بانک انکشاف آسيايي ميپردازد و کار ساخت آن را شرکت چينايي( CBRC )، به عهده دارد. اين سرک ولايتهاي مرکزي را به ولايتهاي شمال کشور وصل خواهد کرد.
سرک يکاولنگ باميان بخش دوم پروژه بزرگ دهليز شمال به جنوب است. بخش اول آن از شهر مزار آغاز و به ولسوالي دره صوف ختم ميشود. بخش سوم آن از يکاولنگ آغاز ميشود و از مسير ولايت دايکندي و ارزگان به قندهار ميرسد.
رئيس جمهور غني در مراسم افتتاح کار ساخت اين سرک، آن را يک پروژه ملي و متعلق به همهي مردم افغانستان دانست و از آن به عنوان يک تحول تاريخي برگشت ناپذير ياد کرد. او افزود با تطبيق اين پروژه ديگر مناطق مرکزي تابع کوهها و طبعيت بسته نخواهد بود و از تحول امروز نسل‌‌هاي بعدي بهرهمند خواهد شد.
رئيس جمهور همچنين در اين برنامه به مردم باميان وعده سپرد که به زودي برقرساني به باميان آغاز خواهد شد. او گفت: « مردم باميان از نگاه فکري روشن هستند و با تامين انرژي برق، خانههاي آن نيز روشن ميشود.»
سرور دانش معاون دم رئيس جمهور نيز در مراسم افتتاح کار ساخت اين سرک آن را مهمترين پروژه توسعهاي در تاريخ مناطق مرکزي افغانستان خواند. او افزود  که اين پروژه باميان را به عنوان قلب مناطق مرکزي به شمال کشور وصل ميکند و با تداوم ساخت اين سرک، ولايتهاي مرکزي به جنوب کشور نيز وصل خواهد شد.
معاون رئيس جمهور تاکيد کرد که حکومت وحدت ملي به آزاد سازي مناطق مرکزي از زندان جغرافيايي و طبيعت متعهد است و براي رعايت توسعه عادلانه پروژههاي بزرگ توسعهاي را به ولايتهاي مرکزي اختصاص داده است که ميليونها دالر ارزش دارد.
آقاي دانش نيز گفت پروژه برق رساني 220 کيلوولت به ولايت باميان به زودي آغاز ميشود و کارهاي ابتدايي آن انجام شده است. او همچنين گفت حکومت برنامههاي مهم براي توسعه دانشگاه باميان، تقويت صنعت توريزم و توسعه زراعت و خدمات صحي در مناطق مرکزي دارد.
محمود بليغ وزير فوايد عامه همچنين از آغاز کار سرک گردنديوال به طول 75 کيلومتر از ولايت هرات و سرک دوشي باميان  خبر داد و گفت با تکميل اين پروژهها مناطق مرکزي به تمام ولايتهاي کشور وصل خواهد شد.
طاهر زهير والي باميان در سخنراني خود از توجه مقامات حکومت وحدت ملي به مناطق مرکزي و ولايت باميان قدرداني کرد و گفت خواست مردم مناطق مرکزي اين است که بخش سوم کار ساخت سرک دهليز شمال به جنوب نيز به زودي آغاز گردد.
مناطق مرکزي افغانستان از جملهاي توسعه نيافتهترين مناطق افغانستان است. مردم اين مناطق همواره بخاطر توجه نکردن به توسعه و ارائه خدمات عمومي از حکومت افغانستان انتقاد کرده است. حکومت وحدتملي اکنون ميگويد که براي توسعه مناطق مرکزي برنامههاي جدي دارد و تعهد خود در راستاي توسعه مناطق مرکزي را در عمل نشان خواهد داد.