صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شمال به جنوب وصل می شود

شمال به جنوب وصل می شود

پنجشنبه هفته گذشته 28 ثور 1396 کار ساختمانيِ سرک دره صوف-يکهولنگ با حضور محمداشرف غني رييس جمهوري، سرور دانش معاون دوم رييس جمهوري و شماري از وزيران کابينه و نمايندههاي مردم طي محفلي در جوار بند امير باميان رسماً آغاز شد.
محمداشرف غني، رييس جمهوري کشور که در محفل آغاز به کار سرک دره صوف-يکهولنگ در جمع بيشماري از باشندههاي بامياني سخنراني ميکرد، آغاز کار ساختماني اين سرک را که به دهليز شمال و جنوب نيز مسمي ميباشد، يک تحول برگشتناپذير عنوان کرد.
آقاي غني گفت که با عملي شدن اين پروژه، قفل زندان مرکزيِ کشور، بهويژه ولايت باميان باز خواهد شد و با به بهرهبرداري آن دهها نسل آينده ميتوانند از آن بهرهمند شوند. وي گفت: «خواستهاي مردم مناطق مرکزي در طي 60 سال گذشته، تا سهونيم سال ديگر عملي و به بهرهبرداري سپرده ميشود. تعهد ما در حرف نه؛ بلکه در عمل است و تاريخ در اين زمينه قضاوت خواهد کرد».
از سويي هم رييس جمهور غني، سرک دره صوف-يکهولنگ را يک پروژهي ملي و متعلق به تمامي مردم افغانستان دانست و گفت که نهتنها مردمان باميان و دره صوف؛ بلکه «همهي ولايتهاي مرکزي کشور به قلب متحرک بدل خواهند شد». رييس جمهور غني از شروع کار جاده دره صوف-يکهولنگ به عنوان يک دستآورد بزرگ حکومت تحت رهبرياش ياد کرد و گفت که استاد مزاري «شهيد وحدت ملي» در زندهگي خواستهاي زيادي داشت و امروز با آغاز کار اين سرک، يکي از بزرگترين آرزوهاي او تحقيق مييابد. رييس جمهوري کشور در اين سفرش به باميان، با استقبال گرم مردم روبهرو شد و گفت که «مردم باميان از نگاه فکر و انديشه روشن هستند و به زودي با تأمين انرژي برق، خانههاي آنان نيز روشن ميشود». وي با اشاره به برق باميان گفت که انرژي برق 220 کيلو ولت به زودي ولايت باميان را روشن خواهد کرد.
سرور دانش، معاون دوم رييس جمهوري نيز اين پروژه را يکي از مهمترين پروژههاي انکشافي و سرکسازي در مناطق مرکزي عنوان کرده و گفت که اين سرک بخش دوم دهليز شمال و جنوب است که بخش نخست آن از مزار شريف الي دره صوف  ولايت سمنگان قبلاً ساخته شده و به بهرهبرداري رسيده است. معاون رييس جمهوري گفت، چنانچه حکومت وحدت ملي به مردم بخشهاي مرکزي کشور وعده داده بود، اکنون آهستهآهسته مناطق مرکزي از حصار طبيعت رهايي خواهد يافت و «اين آرزوي مردم و حکومت جامه عمل ميپوشد».
آقاي دانش از باميان بهعنوان قلب مناطق مرکزي افغانستان نام برد و گفت که با تکميل شدنِ کار ساختمانيِ سرک دره صوف-يکهولنگ، اين ولايت به شمال کشور وصل ميشود. وي گفت که ادامهي کار اين سرک، باميان و مناطق مرکزي را به ولايتهاي جنوبي ارزگان و قندهار از طريق کوتاهترين مسير به همديگر وصل خواهد کرد.
معاون دوم رييس جمهوري از پروژهي گردنديوال نيز ياد کرد و گفت که با ساخت اين سرک، دهليز شرق و غرب نيز تکميل ميشود که در نتيجهي آن عبور و مرور براي مردم تمامي مناطق آسان و از سويي ديگر زمينههاي تجارت و ترانزيت نيز براي مردمان کشور فراهم ميگردد.
آقاي دانش اين دو شاهراه بزرگ (دهليز شمال و جنوب و شرق و غرب) را شاهرگهاي توسعه و شکوفايي اقتصاد کشور و همچنان عامل پيوند فيزيکي و معنوي مردمان افغانستان عنوان کرد و خطاب به رييس جمهوري گفت که اگر اين دو پروژهي کلان ملي در زمان حکومت آقاي غني تکميل و به بهرهبرداري برسند، او بزرگترين افتخار در تأريخ کشور را نصيب خواهد شد؛ «افتخاري که هيچ زمامداري در اين کشور نداشته است».
در همين حال، محمود بليغ وزير فوايد عامه گفت که اين پروژه 178 کيلومتر طول دارد و هزينهي مجموعي آن 213.8 ميليون دالر ميباشد که از سوي بانک انكشاف آسيايي پرداخت ميگردد.
آقاي بليغ گفت: «عرض سرک 11 متر شامل 7 متر قسمت موتر رو در دو طبقه آسفالت، 3 متر شانههاي سرک به صورت پخته و يک متر شانه سرک به صورت جغلي، به تعداد 7 پايه پُل کلان، 438 عدد پُلچک، بيش از 5000 متر ديوار استنادي و بيش از 27000 متر ديوارهاي محافظتي و ايمني هم در دو طرف سرک نصب خواهد شد».
وزير فوايد عامه همچنان از روي دست گرفتن پروژههاي ديگر زيربنايي در مناطق مرکزي خبر داد و گفت که سرک دوشي- باميان و گردنديوال تحت کار است. وي اضافه کرد که با تطبيق پروژهي دره صوف-يکهولنگ، باميان به چهارراه ترانزيت کشور مبدل خواهد شد و کار دهليز شرق و غرب نيز در سال جاري از ولايت هرات آغاز ميگردد.
با اين حال، طاهر زهير والي باميان نيز ادامهي کارِ سرک دهليز شمال و جنوب، تأمين برق ولايت باميان، رشد صنعت گردشگري و احداث ميدان هوايي بينالمللي شيبرتو را به عنوان مهمترين خواستها و مطالبات مردم باميان عنوان کرد و از رييس جمهوري کشور و رهبري حکومت وحدت ملي خواست تا به اين خواستهها و نيازهاي اساسي باميان و مناطق مرکزي، توجه و رسيدهگي کنند.
قرار است بخش دوم سرک دهليز شمال و جنوب را که از دره صوف سمنگان تا يکهولنگ باميان امتداد مييابد، شرکت CRBC چينايي به مدت سه‌‍‌ونيم سال تکميل و به حکومت افغانستان تسليم کند. (CRBC )  يکي از بزرگترين شرکتهاي سرکسازي دولتي چين ميباشد.

قفل مناطق مرکزي باز خواهد شد؛
سرور دانش معاون رييس جمهوري همچنان بر تعهد حکومت وحدت ملي براي رهايي مناطق مرکزي از زندان طبيعت تأکيد کرد و گفت بر بنياد ارقام وزارت فوايد عامه، اکنون تنها پروژههاي سرکسازي در ولايت باميان نزديک به 400 ميليون دالر بودجه دارد که اگر پروژههاي سرکسازي در ساير مناطق مرکزي نيز محاسبه گردد، «هزينهي تمامي آنها مبلغ قابل توجهي ميشود».
اما آقاي دانش از مشکلات جدي به خاطر عدم تطبيق موفق برخي پروژههاي سرکسازي نيز يادآوري کرد و گفت، باآنکه پروژههاي سرکسازي موفقيتهايي هم داشته؛ اما مشکلات جدي نيز در زمينهي تدارکات، تأخير در تطبيق، بيکيفيت بودن، عدم رعايت استندردها، نبود برنامه براي حفظ و مراقبت و کمبود بودجه وجود دارد. آقاي دانش از وزارت فوايد عامه خواست تا براي رفع اين مشکلات مخصوصاً در مورد نظارت و کنترل کيفيت پروژههاي سرکسازي در کشور توجه جدي کند.
معاون دوم رييس جمهوري با اشاره به برق ولايت باميان گفت: «علاوه بر برخي از بندهاي کوچک در مناطق مختلف، پروژه لين برق 220 کيلوولت دوشي- باميان و ايجاد سب استيشن باميان و شبکه توزيعي آن به مبلغ 120 ميليون دالر، به تأريخ 20 ثور در حضور هيئت آفرگشايي، نمايندگان بانک انکشاف آسيايي، اداره تدارکات ملي و کمپنيهاي قراردادي، آفرگشايي صورت گرفت که قرار است در مدت 45 روز ارزيابيهاي هر سه پروژه تکميل شده و پس از اخذ منظوري و سپري کردن پروسه تدارکات ملي در ماههاي آينده کار عملي آن آغاز خواهد شد».
بر بنياد گفتههاي آقاي دانش، پروژههاي ديگري نيز در بخشهاي معارف، تحصيلات عالي، خدمات صحي، زراعت، ميثاق شهروندي و امور ساختماني همچنان در همه مناطق مرکزي در حال اجرا و تطبيق است و «در سالهاي نهچندان دور، چهرهي باميان و همه مناطق مرکزي کاملا تغيير خواهد کرد».

توجه به آثار باستاني
سرور دانش معاون دوم رياست جمهوري که در محفل آغاز به کارِ سرک دره صوف-يکهولنگ سخنراني ميکرد، گفت که باميان يک ولايت باستاني و تأريخي ميباشد و بيشترين اثرهاي ارزشمند تأريخي و فرهنگي را در دل خود جا داده است. وي از همه مسوولان اداره محلي باميان خواست که در حفاظت از مکانها و مناطق باستاني، بهويژه ساحه بودا طبق ماسترپلان فرهنگي شهر باميان، در همآهنگي با وزارتهاي شهرسازي و اطلاعات و فرهنگ تدابير جدي روي دست بگيرند و از تخريب و آسيب رسيدن به آين آثار جلوگيري شود.
آقاي دانش بندامير (نخستين پارک ملي کشور) را يک مرکز مهم گردشگري در سطح کشور خواند و گفت: «اين ساحه زيباي سياحتي از هر نگاه، نياز به حمايت بيشتر حکومت مرکزي دارد. در اين رابطه هم مقام ولايت باميان و هم اداره محترم حفاظت محيط زيست، پيشنهادات خود را به مقام رياست جمهوري ارائه نمايند و از جلالتمآب رييس جمهور نيز تقاضا دارم که در اين رابطه آنچنان که شايسته است عطف توجه نمايند».
رييس جمهور غني نيز در اين باره گفت که حکومت بالاي برنامهيي براي حفظ و مرمت آثار باستاني در کشور کار ميکند و باميان که داراي اثرهاي باستاني زيادي است نيز شامل آن ميباشد.
با اين همه، رييس جمهور در حالي به محفل آغاز به کارِ سرک دره صوف-يکهولنگ شرکت کرده و بر رهايي مناطق مرکزي از زندان طبيعت تأکيد کرد که در گذشته سياستهاي حکومت وحدت ملي همواره مورد انتقاد بخش زيادي از شهروندان افغانستان و بهويژه مناطق مرکزي قرار داشت و حکومت وحدت ملي بارها متهم به تبعيض عليه بخشي از شهروندان کشور شده است.