صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سفیر افغانستان در ترکیه: ۴۰ هزار افغان در ترکیه مدارک قانونی ندارند

سفیر افغانستان در ترکیه:  ۴۰ هزار افغان در ترکیه مدارک قانونی ندارند

سفير افغانستان در ترکيه مي گويد در حال حاضر حدود 40 هزار مهاجر افغان به گونه غير قانوني در ترکيه زندگي ميکنند. امان الله جيحون به راديو آزادي گفت که با افزايش شمار مهاجرين در ترکيه امکانات براي مهاجرين افغان درين کشور کم شدهاست. وي گفت: « در حدود 40 هزار مهاجر [افغان] داريم که سند ندارند، غير قانوني داخل ترکيه شدهاند و ترکيه کوشش ميکند که مهاجرت را قانوني سازد.»
آقاي جيحون گزارشهاي را نيز رد کرد که سفارت افغانستان در ترکيه به مشکلات مهاجرين افغان در ترکيه رسيدگي نميکند.
بر اساس گزارشها، افغانان ظرف سالهاي اخير از طريق ترکيه، ايران و يونان به طور غير قانوني به جرمني و ديگر کشورهاي اروپايي رسيدهاند.
همچنين در روزهاي اخير درگيري ميان بعضي از مهاجرين افغان و شهروندان ترکيه نگرانيهاي زيادي را برانگيخت. ويديوي اين درگيري از طريق شبکههاي اجتماعي بين شهروندان افغانستان دست به دست ميشد. وزارت خارجه افغانستان اعلان کرد که اين قضيه را بصورت جدي بررسي مي کند. (راديو آزادي)