صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تغییرات در پست‌های کلیدی وزارت داخله

تغییرات در پست‌های کلیدی وزارت داخله

ارگ رياست جمهوري افغانستان از مقرريهاي جديد در رهبري وزارت امور داخله خبر دادهاست.
در خبرنامة که پنجشنبه شب از سوي ارگ منتشر شد آمده که جنرال مراد علي مراد به عنوان معين ارشد امور امنيتي وزارت داخله گماشته شده است.
آقاي مراد پيش از اين معاون لوي درستيز افغانستان بود.
هم چنان، جنرال امين الله کريم، رئيس حالات اضطراري و فوقالعاده وزارت دفاع به حيث معين اداري وزارت داخله تعيين شدهاست. عبدالخليل بختيار به عنوان معين مبارزه عليه مواد مخدر وزارت داخله معرفي شدهاست. جانان بارکزي، رئيس اداره دفاع و امنيت اداره امور، به صفت معاون اول وزارت داخله توظيف شدهاست.
محمد فريد افضلي به حيث رئيس کشف و مبارزه با جرايم اين وزارت گماشته شدهاست.
به همين ترتيب بنابر دستور رئيس جمهور افغانستان در چند پُست ديگر وزارت داخله نيز مقرريهاي تازه صورت گرفتهاند.
رئيس جمهور غني در کنفرانس مبارزه با فساد که از سوي اتحاديه اروپا برگزار شده بود، وزارت داخله قلب فساد در افغانستان خوانده بود و بر اصلاحات جدي در اين وزارت تاکيد کرده بود. اکنون حکومت در راستاي اصلاحات در اين وزارت، افراد جديدي را در پستهاي کليدي اين وزارت گماشته است.
وزارت داخله با انتقادات جدي از سوي شهروندان افغانستان بخاطر عدم تامين امنيت شهر کابل و شهرهاي کشور مواجه بود. بيشتر سئوال اين بود که گروههاي تروريستي چگونه از کمربندهاي امنيتي شهرهاي کشور عبور ميکنند و به مراکز شهرها مي‌‌رسند. (راديو آزادي)