صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سرطان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رییس جمهور: صیانت ازحقوق اساسی مردم یک مسئولیت همگانی است

معاون رییس جمهور:  صیانت ازحقوق اساسی مردم یک مسئولیت همگانی است

سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گفته  که حقوق اساسی و آزادی های مدنی در افغانستان یک دستآورد اساسی است و مردم افغانستان سالها برای آن مبارزه کرده و قربانی داده اند.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد که بر اساس قانون اساسی کشور دولت مکلف است که نهادهای مدافع حقوق بشری  مدنی را توسعه دهد و از آنها صیانت کند.
آقای دانش که دیروز، ۲۷ حمل، در جلسه کمیته قوانین کابینه در باره طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات صحبت می کرد، گفت که وضع و یا تعدیل قوانین و مقررات می بایست براساس میکانیزم های صورت بگیرد که میان حقوق اساسی افراد و حفظ نظم عمومی تعادل منطقی ایجاد گردد تا عدالت به بهترین وجه تطبیق شود.

براساس اجندای جلسه، طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات از جانب اعضای جلسه مورد بررسی قرار گرفت که پس از ارائه نظرات وبیان دیدگاه های اعضای جلسه ، سرانجام فیصله شد که کمیته ای متشکل از وزارت عدلیه، وزارت داخله، لوی سارنوالی، نماینده انجمن وکلای مدافع، نماینده اداره امور ریاست جمهوری و نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر، یک بار دیگر این طرح را مورد دقت و بررسی بیشتر قرار بدهد و دوباره برای تصمیم گیری نهایی به کمیته قوانین ارائه کند.
طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات به منظور برگزاری اجتماع و تظاهرات شهروندان و تأمین رعایت نظم وامن عامه در 3 فصل و 35 ماده ترتیب شده است.
همچنان براساس اجندا، طرح قانون تنظیم خدمات پستی نیز مورد بررسی قرارگرفت که پس از ارائه نظرات اعضای کمیته مورد تأیید قرار گرفت و فیصله شد که نخست اصلاحات پیشنهادی توسط معین وزارت مالیه، معین وزارت اقتصاد، معین وزارت مخابرات و وزارت عدلیه در متن طرح قانون تنظیم خدمات پستی تنظیم گردیده و سپس برای طی مراحل قانونی به کابینه ارائه شود.