صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

از روز خبرنگار با معرفى فعاليت هاى برتر رسانه اى تجليل گرديد

از روز خبرنگار با معرفى فعاليت هاى برتر رسانه اى تجليل گرديد

مرکز خبرنگاران افغانستان، از ٢٧ حوت به نام روز خبرنگار با دو روز تاخير، با ارايۀ گزارش از وضعيت رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور و تقدير از فعاليتهاى خوب خبرنگاران، دیروز تجليل کرد.
احمد قريشی رييس اجرايی مرکز خبرنگاران افغانستان، در اين مراسم گفت که سال روان به دليل افزايش تحرکات مخالفان مسلح و گسترش و اوج گرفتن ناامنی ها در کشور و مشکلات اقتصادی، سالی پر چالش براى جامعه رسانه يى بود.
وی افزود که در اين سال، خشونت، تهديد و فشار عليه خبرنگاران و کارمندان رسانه ها به لحاظ آماری، نسبت به سال گذشته کاهش قابل ملاحظه ای داشته است؛ اما بنابر افزايش وگسترش ناامنی ها، ميزان تهديدها گسترده تر و به همان ميزان نگران کننده تر بوده است.
به گفتۀ قريشى، تهديد طالبان عليه شماری از رسانه ها که سال گذشته شکل علنی داشت و حتى موتر کارمندان يک رسانه هدف حمله انتحاری اين گروه قرار گرفت، نه تنها کاهش نيافته است، بلکه بر پايه معلومات امنيتی جدی تر شده است.
وى افزود که مرکز خبرنگاران افغانستان در سال ۱۳۹۵ ، به تعداد ۹۵ قضيه خشونت عليه خبرنگاران و يا حمله و اعمال تخريبکارانه عليه تاسيسات رسانه اى در ولايات مختلف را به ثبت رسانده است.
رييس اجرايی مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که در سال روان هفت خبرنگار کشته، هشت تن ديگر مجروح، سه تن بازداشت و حبس موقت، ۴۰ مورد خشونت فزيکی به ويژه لت و کوب، پنج مورد حمله مسلحانه بم گذاری بر تاسيسات رسانه ای، و ۳۲ مورد تهديد به ويژه به مرگ خبرنگاران و اعمال فشار مستقيم بر فعاليت خبرنگاران و رسانه ها جهت سانسور بوده است.
به گفتۀ وی، از جمله اين موارد ۵۸ درصد از سوی دولت ‎ "عمدتاً از سوی مقام ها و کارمندان دولتی، نيروهای پوليس و امنيت ملی"، ۱۹ درصد از سوی افراد ناشناس، ۱۲ درصد از سوی مردم و زورمندان عمدتاً مسلح، ۱۱ درصد ديگر از سوی طالبان صورت گرفته است.
موصوف افزود که از جمله هفت تن کشته شدگان، شش تن از سوی طالبان و يکتن ديگر از سوی افراد ناشناس به قتل رسيده اند.
داکتر عبدالله عبدالله رييس اجرايی حکومت که دراين مراسم حضور داشت، گفت که بايد به قضايای خشونت عليه خبرنگاران درکشور رسيدگی شود و رسم و رواج معافيت، بايد خاتمه داده شود که با رسيدگی به قضاياى خشونت عليه خبرنگاران، از ده ها قضيه ديگر در کشور جلوگيری خواهد شد.
وى بر حمايت از فعاليت هاى خبرنگاران و رسانه ها تاکيد کرده گفت که مرکز رسانه و اطلاعات حکومت، همکاری بيشتر را با خبرنگاران و رسانه ها در کشور انجام دهد و گزارشات را در مورد مشکلات و چالش های خبرنگاران برای حکومت نيز ارايه کنند.
سيد حسين آقا فاضل سانچارکى معين نشراتى وزارت اطلاعات و فرهنگ، کار خبرنگاران در کشور را پُر چالش عنوان کرده، گفت که ناامنی و ساير مشکلات موجو در کشور، نه تنها خبرنگاران، بلکه متوجه همه شهروندان و به خصوص حکومت است.
وى از رهبرى حکومت خواست تا به مشکلات خبرنگاران رسيدگی لازم کند.
در پايان اين مراسم، جايزه خبرنگار سال افغانستان در سال ١٣٩٥ به مختار وفايى خبرنگار روزنامه هشت صبح اهدا گرديد و افزون براين، فعاليتهاى ٩ تن ديگر از جمله عکس فياض عمرى عکاس آژانس خبرى پژواک، جزء ١٠ فعاليت رسانه اى برتر سال ١٣٩٥ کشور انتخاب گرديدند و تحسين نامه دريافت کردند.‌(پژواک)