صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

درخواست ترک تابعیت افغانستان کاهش یافته است

درخواست ترک تابعیت افغانستان کاهش یافته است

وزارت عدليه می گويد که درخواست ترک تابعیت افغانستان، از آغاز حکومت وحدت ملی تاکنون کاهش یافته است.
دراعلاميۀ خبرى اين وزارت که به آژانس خبرى پژواک رسيده، آمده است که هر چند تعداد درخواست کنندگان ترک تابعیت، قبل از سال ١٣٩١ کمتر بوده؛ اما پس از سال ١٣٩١ تا ١٣٩٣، حدوداً يک هزار تن، درخواست ترک تابعیت کرده اند.
اعلاميه افزوده است که پس از تشکیل حکومت وحدت ملی تاکنون، حدوداً ٨ صد تن در سال، درخواست ترک تابعیت کرده اند که با توجه به این، درخواست ترک تابعیت حدوداً دو صد تن در سال، کاهش یافته است.
بربنياد معلومات اين وزارت؛ با این وضع، درخواست‌های کسب تابعیت از دولت افغانستان نیز مطرح شده است؛ از سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٣، يکصدو دو تن از شهروندان خارجی، درخواست کسب تابعیت از دولت افغانستان کرده اند.
اين درحاليست که به گفتۀ اين وزارت؛ در سال‌های ١٣٩٤ و ١٣٩٥، ٢٧ تن درخواست کسب تابعیت کرده اند.
درخبرنامه گفته شده است که بسیاری از درخواستی‌های ترک تابعیت افغانستان، از سوی شهروندانی مطرح می‌شود که در ایران به سر می برند؛ بسیاری از این درخواست کنندگان می‌گویند که به منظور کسب تابعیت کشورهای دیگر، لازم می‌دانند تا ترک تابعیت از افغانستان کنند؛ زیرا قوانین برخی کشورها، تابعیت دوگانه را نمی‌پذیرد.

خبرنامه در ادامه نوشته است که درخواستی‌های کسب تابعیت افغانستان، بیشتر از سوی شهروندان کشورهایی مطرح می‌شود که در همسایگی با افغانستان قرار دارند؛ دلیل بسیاری از درخواست کنندگان تابعیت افغانستان، ازدواج با شهروندان افغانستان است. (پژواک)