صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۹ جوزا ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مقام ها در اداره اترا وزارت مخابرات وتکنالوژی میگویند که ، پنجمین پروژه دسترسی سراسری جهت عرضه خدمات مخابراتی را که تا کنون در آن ساحات هیچ خدمات مخابراتی عرضه و یا از لحاظ خدمات مخابراتی...

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز سه شنبه گفت که افغانستان تنها درصورتی موافقتنامه مشارکت استراتژیک دراز مدت را با ایالات متحده امریکا امضا می کند که واشنگتن شرایط افغانها را...

صفحه نخست صفحه قبلی