صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شماری از اعضای مجلس سنا سخنان رئیس جمهور کرزی را در پیوند به برگزاری لویه جرگه برای مصئونیت قضایی نیروهای خارجی در کشور نگران کننده میدانند و تاکید می ورزد که ممکن رئیس جمهور کرزی ...

صفحه نخست صفحه قبلی