صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو می‌گوید که این سازمان دربارۀ آیندۀ افغانستان با یک معضل دشوار روبه‌رو است. به گفته استولتنبرگ، معضل اصلی این است که آیا ناتو افغانستان را ترک کند ...

نامزد وزیران معادن‌وپطرولیم، زراعت، مالداری‌و‌آبیاری، امور مهاجران ‌و عودت‌کنندگان، ترانسپورت، شهرسازی و اراضی، فواید عامه و ریاست امنیت ملی، از مجلس نمایندگان رای اعتماد کسب کردند...

رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف کشور در پی انتقادها مبنی بر منحل کردن معینیت تعلیمات اسلامی و ادغام آن با معینیت تازه به نام « تعلیم و تربیه» گفت که این تغییرات به منظور تقویت کیفیت نظام معارف انجام شده است ...

صفحه بعدی صفحه آخر