صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نامزد وزیران معادن‌وپطرولیم، زراعت، مالداری‌و‌آبیاری، امور مهاجران ‌و عودت‌کنندگان، ترانسپورت، شهرسازی و اراضی، فواید عامه و ریاست امنیت ملی، از مجلس نمایندگان رای اعتماد کسب کردند...

رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف کشور در پی انتقادها مبنی بر منحل کردن معینیت تعلیمات اسلامی و ادغام آن با معینیت تازه به نام « تعلیم و تربیه» گفت که این تغییرات به منظور تقویت کیفیت نظام معارف انجام شده است ...

صفحه بعدی صفحه آخر