صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۱ حمل ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور، در واکنش به قطع یک میلیارد دالر از کمک‌های امریکا به افغانستان، گفت که کاهش کمک‌های امریکا تأثیر مستقیم بر بخش‌ها و سکتورهای کیلدی دولت نخواهد داشت. . .

صفحه بعدی صفحه آخر