صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

پنجشنبه ۱۰ حمل ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمایش نقاشی «هیتلر» در موزه «دیوانگی»

نمایش نقاشی «هیتلر» در موزه «دیوانگی»

يکي از نقاشيهاي «آدولف هيتلر» در موزه «ديوانگي» بهنمايش درآمد.
«گاردين» نوشت: يک اثر نقاشي از کارهاي «آدولف هيتلر» ديکتاتور آلماني، در نمايشگاهي ايتاليايي که با عنوان «موزه ديوانگي» برگزار شده است، بهنمايش درآمد.
اين نمايشگاه از 11 مارچ (شنبه، 21 حوتماه) افتتاح شده و در آن، آثاري از «فرانسيسکو گويا» و «فرانسيس بيکن» هم عرضه ميشود. «موزه ديوانگي» که توسط «ويتوريو اسگاربي» منتقد تلويزيوني برگزار شده، روي رابطه بين هنر و بيماريهاي رواني تمرکز دارد.
«اسگاربي» دليل انتخاب نقاشي «هيتلر» را اينگونه بيان کرد: اين اثر درون ذهن فردي ديکتاتور و آدمکش را نمايان ميکند. اين نقاشي نشاندهنده روان پريشان و بدبختي «هيتلر» است.
تا کنون چند نقاشي از «هيتلر» در حراجيهاي دنيا به فروش رسيده، اما اين نخستينبار است که يکي از کارهاي او در معرض ديد عموم قرار ميگيرد. رئيس حزب نازي که جان ميليونها نفر را گرفت، پيش از ورود به عرصه تاريک زندگياش، هنرمندي ناموفق بود؛ اما جالب است که نقاشيهاي او همچنان به قيمت گزاف در حراجيها فروخته ميشود.
«هيتلر» در دوران جواني و هنگامي که در مونيخ و وين زندگي ميکرد، صدها اثر نقاشي خلق کرد که البته نمونههاي جعلي فراواني نيز از آنها در بازار فروش آثار هنري وجود دارد و از آنجا که او سبک منحصربهفردي در نقاشي نداشت و فقط کپي ميکرد، تشخيص اصالت کارهاي او، بسيار دشوار است.