صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

پنجشنبه ۱۰ حمل ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بازسازی یگانه سینمای تخار پس از 16 سال

بازسازی یگانه سینمای تخار پس از 16 سال

ساختمان سينماي ولايت تخار پس از 16 سال دوباره بازسازي ميشود. اخيراً دورهگردان و خردهفروشان در حويلي و محيط اين سينما جمع شدهاند و سقف سينما هم در جريان زمستانهاي اخير تخريب شده است.
عزيز مقصودي، شهردار تخار ميگويد که براي ترميم دوبارة سينماي اين ولايت، 3 ميليون افغاني هزينه ميشود.
به گفتة آقاي مقصودي، گفتوگوها براي خريد و انتقال دستگاههاي مدرن پخش فيلم از بيرون کشور نيز انجام شده است.
اين سينما قرار است با همکاري شماري از فعالان فرهنگي و مدني، شاهکارهاي سينمايي منطقه و جهان را به نمايش بگذارد.
وحيد بکتاش، نويسنده و شاعر در تخار عملکرد شهرداري اين ولايت را بيپيشينه و ستايشبرانگيز ميداند و ميگويد، ترميم اين سينما به فرهنگ و فعاليتهاي هنري تخاريان جان دوباره خواهد بخشيد.
آقاي بکتاش از اين سينما به عنوان کهنترين نماد فرهنگي تخار ياد ميکند و ميگويد، بر خلاف ديگر سينماهاي افغانستان در اين سينما، برترين آثار سينمايي جهان به زبان فارسي به نمايش گذاشته خواهد شد. قدمت سينماي تخار به بيش از 50 سال ميرسد. (سلام وطندار)