صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

پنجشنبه ۵ قوس ۱۳۹۴

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مردم از آزمون بزرگ انتخابات سربلند بیرون آمدند

-

انتخابات شانزدهم حمل در واقع یک حماسه ملی بود که از سوی مردم افغانستان اعم از زن، مرد، پیر و جوان و همه اقشار، اصناف و طبقات اجتماعی به وجود آمد. در حالی که تهدیدات امنیتی  به صورت جدی در روز انتخابات وجود داشت و با وجود سردی هوا و فضای بارانی؛ اما مردم از اول صبح در مراکز رای گیری حضور یافتند و صف های طولانی تشکیل دادند.

این حضور گسترده حتا فراتر از انتظار و فراتر از آمادگی های کمیسیون مستقل انتخابات بود و به همین دلیل در بسیاری از مراکز قبل از نیمه روز اوراق رای دهی تمام شد و رای دهندگان ساعت ها برای رسیدن اوراق در صف ایستاده ماندند. شرکت پرشور مردم در انتخابات به خوبی نشان می دهد که مردم افغانستان از آگاهی و شعور سیاسی بالایی برخوردار گردیده اند و مسیر آینده کشور را می توانند به خوبی تعیین نمایند. مردم نشان دادند که حکومت های استبدادی و تحمیلی هیچگاه نمی توانند افغانستان را از بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نجات دهند و تنها اراده و تصمیم مردم است که می تواند فضای مساعدی را برای تشکیل حکومت مردمی و دلسوز در کشور فراهم سازد.

مردم با شرکت در انتخابات در مرحله اول " نه " گفتند به آنانی که می خواستند مردم را با زور و تهدید و ارعاب از اشتراک در انتخابات باز دارند و نظام آینده را از این طریق نامشروع جلوه دهند. در مرحله دوم به اثبات رساندند که علاقه مند ادامه روند موجود بوده و از ارزش های دموکراتیک پاسداری می کنند. این انتخابات، بلی بزرگ به دموکراسی و فرهنگ همپذیری و آزاد منشی بود که مردم ضرورت آن را در تغییر زندگی و سرنوشت شان مؤثر می دانند.

انتخابات، امیدواری ها در باره آینده را بیشتر ساخت و زمینه های حاکمیت ملی و تطبیق واقعی فرهنگ دموکراسی را هموارتر نمود.

در این انتخابات به اثبات رسید که خواست مردم افغانستان تحکیم پایه های وحدت ملی و ارزش ها و هنجارهای دموکراسی است و حکومت هایی خودساخته ای که بر اراده مردم استوار نباشد و منافع همه شهروندان افغانستان در آن تأمین و تضمین نشده باشد، مورد پذیرش این مردم نخواهد بود.

به هرحال مردم از آزمون بزرگ انتخابات 93 مؤفق بیرون آمدند و به خوبی اراده  خود را تمثیل کردند و به خشونت، ترور، وحشت و هراس افگنی نه گفتند و نیروهای امنیتی نیز از هفته ها به این طرف در سرما و در زیر بارش برف و باران تلاش به خرج دادند، تا از این پروسه ملی حفاظت نمایند. ناامنی در مراکز رایدهی یکی از نگرانی های عمده  ای بود که شهروندان را به تشویش وا داشته بود و حتا خطر عدم برگزاری انتخابات را تقویت کرده بود، اما تلاش شبانه روزی نیروهای امنیتی سبب شد که این انتخابات بدون کدام حادثه مهم امنیتی به پایان برسد. در این موفقیت بزرگ ملی بدون شک نیروهای امنیتی ما نقش مهم و تأثیر گذار داشته است.

یکی از اضلاع مهمی که برگزاری مؤفقانه انتخابات به برنامه ریزی و عملکرد آن بستگی پیدا می کند، کمیسیون های انتخاباتی است. کمیسیون انتخابات با این که بارها از آمادگی های کافی برای برگزاری مؤفقانه انتخابات خبر داده بودند؛ اما در برابر حضور مردم در پای صندوق های رأی عاجز آمدند و نتوانستند برگه های رأی دهی را به موقع در مراکز رایدهی برساند و به این خاطر ممکن است تعدادی از مردم به دلیل تمام شدن برگه ها از رأی دادن محروم مانده باشند. با آن هم مدیریت این کمیسیون تا هنوز قابل ستایش است، اما مسؤلیت های عمده ای کمیسیون های انتخاباتی باقی مانده است و باید کمیسیون های انتخاباتی در مراحل مختلف شمارش آرا، انتقال صندوق های رأی و شمارش مجدد آرا، رسیدگی به شکایت ها و تخطی های انتخاباتی، نهایت کوشش خود را به خرج دهند، تا از امانات مردم به خوبی نگهداری کنند و اجازه ندهند که تقلب و تخلف شفافیت انتخابات را زیر سوال ببرد.

دیدگاه شما